klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Data og kommunikation

Hos Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer vores dyg­ti­ge, fag­ud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re man­ge for­skel­li­ge opga­ver inden for el arbej­de og bil­lig el. Klim Fjer­rits­lev El ken­der vig­tig­he­den af, at du har drifts­sik­re data- og kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger. Vores kun­der er afhæn­gi­ge af, at de kan reg­ne med sta­bi­le løs­nin­ger. Selv­om Klim Fjer­rits­lev El er et bil­lig elek­tri­ker fir­ma, bety­der det bestemt ikke, at vi ikke har styr på tin­ge­ne. Tvær­ti­mod har Klim Fjer­rits­lev El man­ge års erfa­ring i data og kommunikation.

Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer EDB instal­la­tion, TV instal­la­tion samt instal­la­tion af para­bol og anten­ne for vores kun­der i Fjer­rits­lev, Brovst, Løg­stør, Nibe og Aars. Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer opga­ver for vores kun­der alt efter fæl­les afta­le, så kon­takt os gerne.

Hos Klim Fjer­rits­lev El er vi klar over, at tid er pen­ge. Der­for vil man­ge men­ne­sker ger­ne spa­re tid, og det gør man blandt andet, når data- og kom­mu­ni­ka­tions­strøm­mer gli­der for­nuf­tigt. Hvis data- og kom­mu­ni­ka­tion ikke kører opti­malt, kan det koste folk tid. Det kan Klim Fjer­rits­lev Els elek­tri­ke­re hel­dig­vis råd­gi­ve vores kun­der om, så de slip­per for det­te besvær.

Driftssikre data- og kommunikationsløsninger til dig

Som erfa­ren el instal­la­tør kan Klim Fjer­rits­lev El trygt vare­ta­ge dine opga­ver med data og kom­mu­ni­ka­tion, så du får en sta­bil løs­ning. Per­so­na­let hos Klim Fjer­rits­lev El er fag­ud­dan­ne­de spe­ci­a­li­ster på det­te områ­de, så vores kun­der kan være tryg­ge. Klim Fjer­rits­lev El leve­rer både enk­le og mere kom­plek­se data- og kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger til vores kun­der. Klim Fjer­rits­lev El er også vant til at afdæk­ke vores kun­ders behov i den­ne sam­men­hæng. Det er ofte rart at høre en pro­fes­sio­nel el instal­la­tørs gode råd til ens indi­vi­du­el­le behov for data og kommunikation.

Hos Klim Fjer­rits­lev El har vi både dyg­ti­ge el instal­la­tø­rer og dyg­ti­ge pro­gram­mø­rer ansat. Der­for kan Klim Fjer­rits­lev El uden pro­ble­mer til­by­de vores kun­der opti­ma­le og super hur­ti­ge kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger – også til dig.

Hos Klim Fjer­rits­lev El arbej­der vi også med at opsæt­te diver­se elek­tro­nik og inter­net­for­bin­del­se, for­di de fle­ste fami­li­er er dag­ligt onli­ne i boli­gens for­skel­li­ge rum. Det kræ­ver til­stræk­ke­lig kapa­ci­tet, når alle i fami­li­en væl­ger at være på inter­net­tet og lig­nen­de på sam­me tid. Klim Fjer­rits­lev El råd­gi­ver dig ger­ne om diver­se udby­de­re på det­te områ­de, til­slut­ter og kon­fi­gu­re­rer sam­ti­dig ger­ne din fami­lies elek­tro­nik. Som dyg­tigt elek­tri­ker fir­ma kan Klim Fjer­rits­lev El også udfø­re instal­la­tion af trå­d­lø­se net­værk hos dig.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk