klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Alarmer, IHC og netværk

Hos Klim Fjer­rits­lev El har vi en ind­gå­en­de viden omhand­len­de alarm­sy­ste­mer og video­over­våg­ning til både pri­va­te og erhverv. Der fin­des man­ge typer af alarm­sy­ste­mer og video­over­våg­ning, hvor­for det er klogt at kon­tak­te en pro­fes­sio­nel elin­stal­la­tør, som kan råd­gi­ve om de mest hen­sigts­mæs­si­ge løs­nin­ger til net­op dig.

Med et alarm­sy­stem eller over­våg­nings­sy­stem sik­rer du dine vær­di­er i både hjem­met og virk­som­he­den, hvil­ket til­ta­ler man­ge men­ne­sker. Vi sør­ger for, at  vores kun­der får den opti­ma­le løs­ning til net­op deres behov, så deres lager eller per­son­li­ge ejen­de­le er sikret.

Komplette løsninger til gode priser

Hos Klim Fjer­rits­lev El har vi en ind­gå­en­de viden om alarm­sy­ste­mer og over­våg­nings­sy­ste­mer. Vi står der­for altid klar til at råd­gi­ve vores kun­der hen mod den mest opti­ma­le løs­ning. Du kan med en for­holds­vis lil­le inve­ste­ring få instal­le­ret et kom­plet alarm­sy­stem i din bolig eller virk­som­hed. Dis­se pen­ge er godt givet ud og er med til at sik­re, at du kan føle dig tryg­ge­re og mere sik­ker i dit hjem.

IHC giver øget kontrol og sikkerhed

Intel­li­gent belys­ning og sty­ring af instal­la­tio­ner­ne i hjem­met er ble­vet meget moder­ne og udbredt ver­den over. De fle­ste men­ne­sker vil ger­ne have kon­trol over deres ting – hvil­ket også gæl­der elin­stal­la­tio­ner­ne i hjem­met. Det er vig­tigt for man­ge men­ne­sker at føle sig tryg­ge i sit hjem, og net­op kon­trol giver stør­re tryg­hed. Med en IHC sty­ring er det intet pro­blem at opnå stør­re tryg­hed og sik­ker­hed i dit hjem. Klim Fjer­rits­lev El til­by­der at instal­le­re den moder­ne løs­ning, som kal­des IHC (”Intel­li­gent Home Con­cept”). På den­ne måde kan vores kun­der via deres smartp­ho­ne, iPad / tab­let eller com­pu­ter fjernsty­re hjem­mets elin­stal­la­tio­ner – også når de er i uden­for lan­dets grænser. 

IHC hører ind under beteg­nel­sen intel­li­gent system­løs­ning med man­ge funk­tio­ner. Du kan eksem­pel­vis ved bare et klik på en enkelt knap på din IHC con­trol­ler sluk­ke for alle elin­stal­la­tio­ner­ne i dit hjem. Klim Fjer­rits­lev El hjæl­per med opsæt­nin­gen af dit intel­li­gen­te hjem, hvor du får øget kon­trol og sik­ker­hed – også når du ikke er hjemme.

Internetopsætning i virksomheden og i hjemmet

Vi kan der­u­d­over også hjæl­pe dig med opsæt­nin­gen af et godt net­værk i hjem­met. Om du net­op er flyt­tet ind, eller om dit nuvæ­ren­de løs­ning ikke dæk­ker dine behov, så hjæl­per vi ger­ne med opsæt­nin­gen af et solidt og hur­tigt net­værk. Vi fore­står både sto­re og små net­værks­op­ga­ver til både pri­vat- og erhvervskun­der. Vi hjæl­per der­for også ger­ne på cam­ping­plad­sen eller hotel­let, hvis inter­net­dæk­nin­gen er mangelfuld.

Kon­takt os for en uddy­ben­de snak

Har du spørgs­mål til vores ydel­ser, eller er du i tvivl om, hvil­ken løs­ning du skal væl­ge, når det gæl­der over­våg­nings­sy­ste­mer eller inter­net­løs­nin­gen i din virk­som­hed, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf.: 98 21 36 99. Vi råd­gi­ver ger­ne om vores for­skel­li­ge løs­nin­ger og kom­mer ger­ne med et ufor­plig­ten­de til­bud på net­op din løsning.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk