klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

El-arbejde i Nordjylland

Har du behov for pro­fes­sio­nel hjælp til el-arbej­de af en el-instal­la­tør i Nord­jyl­land — hvad end det rela­te­rer sig til din elin­stal­la­tio­ner i hjem­met eller i virk­som­he­den, ener­giop­ti­me­ring eller blot instal­la­tio­ner i det nybyg­ge­de eller renove­re­de hus, så er Klim Fjer­rits­lev El det oplag­te valg.

Hos Klim Fjer­rits­lev El har vores fag­lær­te med­ar­bej­de­re stor erfa­ring med man­ge arbejds­op­ga­ver inden for net­op dis­se fag­om­rå­der. Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer både min­dre samt stør­re opga­ver for vores sto­re antal af kun­der i Fjer­rits­lev, Brovst, Løg­stør, Frø­strup, Lild Strand, Amtoft, Halvrim­men, Sko­vs­gård, Arents­min­de. Vi kører nem­lig i hele Jam­mer­bugt Kommune.

Elektriker i nordjylland til store og små opgaver

Hos Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer vi man­ge slags opga­ver inden­for vores fag­om­rå­der – også de mere omfat­ten­de og kom­plek­se elek­tri­kero­p­ga­ver. Hos Klim Fjer­rits­lev El hjæl­per vi vores kun­der i for­bin­del­se med mon­te­ring af var­me­pum­per, ser­vi­ce på var­me­pum­per og kli­maan­læg, el-tjek i for­bin­del­se med huskøb/hussalg, elef­ter­syn, alar­mer, jord­var­me, video­over­våg­ning, stik­kon­tak­ter, ener­giop­ti­me­ring, udskift­ning af el-radi­a­to­rer, ABA anlæg og netværk. 

Vi har lige­le­des et stort udvalg af belys­nings­ar­ma­tu­rer til lys­rør og arma­tu­rer med ind­byg­get LED. Vi har fle­re sto­re erhvervskun­der, der har ener­giop­ti­me­ret deres belys­ning i hal­ler og kon­to­rer med ener­gibe­spa­ren­de LED lys. Vi laver bereg­nin­gen for dig og hjæl­per også med ener­gi­tilskud­det til energioptimering.

Til de mere kræ­ven­de og omfat­ten­de pro­jek­ter kan det være nød­ven­digt at anven­de et stør­re antal af elek­tri­ke­re. Det­te fin­der vi ud af i fæl­les­skab med vores kun­der, så der ikke opstår misforståelser.

Autoriseret el-firma og ISO 9001 godkendte

Hos Klim Fjer­rits­lev El til­by­der vi eltjek og elef­ter­syn til både pri­va­te og erhverv. Vi er et auto­ri­se­ret el-fir­ma og er ISO-9001 god­kend­te. Det bety­der, at vi i over­ens­stem­mel­se med lov­kra­ve­ne udar­bej­der en kor­rekt elrap­port, når vi eksem­pel­vis udfø­rer eltjek og elef­ter­syn. Det­te er både i for­bin­del­se med ejen­doms­hand­ler – eksem­pel­vis når du skal sæl­ge din bolig eller købe hus m.m og ved andre pro­jek­ter af vari­e­ren­de størrelse.

Klim Fjer­rits­lev Els dyg­ti­ge elek­tri­ke­re kan i den­ne sam­men­hæng til­by­de at udfø­re el-tjek på din bolig m.m. Her efter­ser Klim Fjer­rits­lev El ejen­dom­men for el-fejl og instal­la­tio­ner, som ikke over­hol­der de gæl­den­de lov­krav på områ­det. Når det kom­mer til sik­ker­he­den, hjæl­per vi også jævn­ligt vores kun­der med el-tjek, så vores kun­der er sik­re på, at elin­stal­la­tio­ner­ne over­hol­der de sik­ker­heds­mæs­si­ge krav.

Elektriker til landbrug og erhverv

Hos os fin­der du lige­le­des elek­tri­ke­re, som vare­ta­ger el opga­ver i land­bru­get og erhverv. Det bety­der også, at du med for­del kan kon­tak­te os, hvis du skal lave ombyg­ning, til­byg­ning eller nybyg­ge­ri på går­den. Klim Fjer­rits­lev El kan nem­lig udfø­re man­ge opga­ver inden for land­bru­get. Det omfat­ter bl.a. instal­la­tion eller repa­ra­tion af sty­rings­sy­ste­mer til mal­kero­bot­ter, ven­ti­la­tion, gyl­le­pum­per m.m. Vi kan også bistå vores kun­der med opga­ver i for­bin­del­se med sty­rings­sy­ste­mer til foder­sy­ste­mer, alar­mer, over­våg­ning og man­ge andre ting. Klim Fjer­rits­lev El fore­står også opga­ver med moder­ni­se­ring af eksi­ste­ren­de anlæg samt nybyg­ning eller ombygning.Vores dyg­ti­ge fag­ud­dan­ne­de per­so­na­le står altid klar til at fore­stå alle dine opga­ver inden for el arbejde.

Altid fingeren på pulsen

Klim Fjer­rits­lev Els dyg­ti­ge elek­tri­ke­re sæt­ter en stor ære i at føl­ge med tiden og efter­ud­dan­ner sig løben­de inden­for de for­skel­li­ge fag­om­rå­der. Der­for har vi altid fin­ge­ren på pul­sen og føl­ger grun­digt med i mar­ke­det og udvik­lin­gen inden for el arbej­de og elin­stal­la­tio­ner. Der­for har Klim Fjer­rits­lev El også ind­blik i de man­ge mulig­he­der, som den moder­ne tek­no­lo­gi til­by­der. Det giver nem­lig vores kun­der fle­re mulig­he­der at væl­ge imel­lem. Det er altid vig­tigt for Klim Fjer­rits­lev El, at vores kun­der får til­budt den opti­ma­le løs­ning til deres respek­ti­ve pro­jek­ter. Klim Fjer­rits­lev El har efter­hån­den man­ge år på bagen, og med det føl­ger til­sva­ren­de erfaring. 

Kon­takt os for en yder­li­ge­re snak

Klim Fjer­rits­lev El kører ger­ne ud til min­dre dag­lig­dags­op­ga­ver, eksem­pel­vis når du skal have fag­lig elek­tri­ker bistand til at renove­re ældre elin­stal­la­tio­ner. Kon­takt Klim Fjer­rits­lev El og for­tæl os, hvad vi kan gøre for dig. I fæl­les­skab fin­der vi den opti­ma­le løs­ning for net­op din opgave.

I god og tæt dia­log med vores kun­der afta­ler vores fag­ud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re hos Klim Fjer­rits­lev El kon­kret de nær­me­re for­hold med vores kun­der. I den for­bin­del­se til­go­de­ser Klim Fjer­rits­lev El altid vores kun­ders tids­mæs­si­ge plan­læg­ning m.m.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail Butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk