Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
Fysisk butik og webshop
previous arrow
next arrow
Slider

El arbejde

Har du behov for pro­fes­sio­nel hjælp til el arbej­de, el instal­la­tion land­brug, erhverv og pri­vat, så er du kom­met til det ret­te sted. Det er, for­di Klim Fjer­rits­lev El og vores fag­lær­te med­ar­bej­de­re har stor erfa­ring med man­ge arbejds­op­ga­ver inden­for det­te fag­om­rå­de. Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer både små enk­le opga­ver såsom instal­la­tion af fle­re stik­kon­tak­ter samt stør­re opga­ver for vores sto­re antal af kun­der i Fjer­rits­lev, Nør­re­sund­by og Aal­borg. Klim Fjer­rits­lev El kom­mer ud til vores kun­der efter afta­le, så Klim Fjer­rits­lev El arbej­der også fle­re andre ste­der. Klim Fjer­rits­lev El er spe­ci­a­li­ster på vores felt og kører også ger­ne ud for at løse helt små opga­ver.

Professionel hjælp til el arbejde

Klim Fjer­rits­lev Els kun­der tæl­ler både sto­re og små kun­der såsom eksem­pel­vis pri­vat­kun­der, erhvervskun­der samt kun­der inden for land­bru­get, så det er aldrig spild af tid at rin­ge efter Klim Fjer­rits­lev El. Klim Fjer­rits­lev El kan udfø­re man­ge slags for­skel­li­ge opga­ver inden­for vores fag­om­rå­de – også de mere omfat­ten­de og kom­plek­se elek­tri­ker opga­ver m.m. Klim Fjer­rits­lev El arbej­der kan hjæl­pe vores kun­der i for­bin­del­se med var­me­pum­pe, alarm, jord­var­me, video­over­våg­ning, stik­kon­tak­ter m.m. Så når du skal bru­ge en dyg­tig elek­tri­ker, så ring ger­ne efter Klim Fjer­rits­lev El, for hos os er ser­vi­ce­mu­lig­he­der­ne man­ge. Klim Fjer­rits­lev El kan også hjæl­pe i for­bin­del­se med el gulv­var­me, gulv­lam­pe, anten­ne­stik, elmå­ler, røga­larm og meget andet inden­for for eksem­pel bil­lig el. Til nog­le af de sto­re elek­tri­ker opga­ver vil der typisk være behov for et stør­re antal elek­tri­ke­re. Klim Fjer­rits­lev El fin­der sam­men med vores kun­der frem til, hvad der er skal til i hver enkelt opga­ve.

Klim Fjer­rits­lev El kører ger­ne ud til min­dre dag­lig­dags opga­ver, som for eksem­pel kan være, når du skal have fag­lig elek­tri­ker bistand til at renove­re ældre el instal­la­tio­ner. Kon­takt Klim Fjer­rits­lev El og for­tæl os, hvad Klim Fjer­rits­lev El kan gøre for dig. Sam­men med dig fin­der Klim Fjer­rits­lev El ud af den opti­ma­le løs­ning for net­op din opga­ve. Kon­takt Klim Fjer­rits­lev El alle­re­de i dag og hør mere om de man­ge mulig­he­der inden for bil­lig el m.m.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjer­rits­lev
Tlf. 98 21 36 99 

Mail webs­hop: diana@klimel.dk

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk