Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow
Slider

Klim Fjer­rits­lev El til­by­der vores kun­der el tjek og el efter­syn af bolig og erhverv i blandt andet Fjer­rits­lev, Brovst, Løg­stør, Far­sø, Nør­re­sund­by og Aal­borg. Klim Fjer­rits­lev El kom­mer hen, hvor vores kun­der behø­ver os – alt efter ind­byr­des afta­le. Klim Fjer­rits­lev El er et auto­ri­se­ret el fir­ma, og vi til­by­der vores kun­der el tjek og leve­rer ger­ne en elrap­port over­ens­stem­men­de med lov­kra­ve­ne. Klim Fjer­rits­lev El har kun­der af fle­re typer, og er altid klar til at hjæl­pe og vej­le­de vores kun­der inden for vores fag­mæs­si­ge område. 

Det kan være i for­bin­del­se med ejen­doms­hand­ler – eksem­pel­vis når du skal sæl­ge din bolig eller købe hus m.m. Klim Fjer­rits­lev Els dyg­ti­ge elek­tri­ke­re kan i den­ne sam­men­hæng til­by­de at udfø­re el tjek på din bolig m.m. Hér efter­ser Klim Fjer­rits­lev El ejen­dom­men for el fejl og instal­la­tio­ner, som ikke over­hol­der de gæl­den­de lov­krav på områ­det. Når det kom­mer til sik­ker­he­den, hjæl­per Klim Fjer­rits­lev El også jævn­ligt vores kun­der med el tjek, så vores kun­der er sik­re på, at el instal­la­tio­ner­ne over­hol­der de sik­ker­heds­mæs­si­ge krav.

El tjek for vores kundetyper

Klim Fjer­rits­lev El har kun de aller­bed­ste elek­tri­ke­re ansat, og det er med til at gøre Klim Fjer­rits­lev El til spe­ci­a­li­ster inden for elek­tri­ker­fa­get. Klim Fjer­rits­lev El sæt­ter en stor ære i at føl­ge med tiden, og har fin­ge­ren på pul­sen inden for de man­ge mulig­he­der, som faget til­by­der. Eksem­pel­vis laver Klim Fjer­rits­lev El el tjek for vores man­ge kun­de­ty­per i for­skel­li­ge bolig­ty­per m.m. Det dre­jer sig eksem­pel­vis om som­mer­hu­se, fri­tids­hu­se, lej­lig­he­der og ræk­ke­hu­se, par­cel­hu­se og meget andet – alt afhæn­gig af vores kun­ders behov og ønsker.

Det er ikke alle men­ne­sker, der er klar over det, men fak­tisk er et el tjek et lov­krav i for­bin­del­se med hus­salg. Som føl­ge her­af er det lige­frem et lov­krav i Dan­mark, at du får en auto­ri­se­ret elek­tri­ker eller el instal­la­tør til at gå din boligs el instal­la­tio­ner igen­nem, og at der udfyl­des en elef­ter­syns­rap­port. Det­te er lov­plig­ti­ge krav for, at du kan anven­de en ejer­skif­te­for­sik­ring i hus­hand­ler. Elef­ter­syns­rap­por­ten og den fag­mæs­si­ge gen­nem­gang af din bolig er både din og købers sik­ker­hed, hvis der i frem­ti­den opstår tvi­ster om el fejl. Ved et el tjek fore­ta­ger Klim Fjer­rits­lev El stikprø­ver i din bolig m.m. Her­ef­ter beslut­ter du, om du vil have udbed­ret muli­ge fejl. Klim Fjer­rits­lev El giver dig ger­ne til­bud på fejl­ud­bed­ring. Et el tjek er ikke dyrt, så kon­takt Klim Fjer­rits­lev El og hør mere. 

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk