klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

IHC wireless controller og styring

Sik­ker­hed og tryg­hed er meget aktu­elt og oppe i tiden for de fle­ste men­ne­sker. De fle­ste men­ne­sker vil ger­ne have kon­trol over deres ting – blandt andet også over el instal­la­tio­ner­ne i hjem­met. Det er vig­tigt for man­ge men­ne­sker at føle sig tryg­ge i sit hjem, og kon­trol giver stør­re tryg­hed. Man siger jo også, at ens hjem er ens borg. Med IHC sty­ring er det ingen pro­blem at opnå stør­re tryg­hed og sik­ker­hed i dit hjem.

Intelligent Home Concept

Klim Fjer­rits­lev El til­by­der at instal­le­re den moder­ne løs­ning, som kal­des IHC (”Intel­li­gent Home Con­cept”). På den­ne måde kan vores kun­der fak­tisk via deres smartp­ho­ne, iPad / tab­let eller com­pu­ter fjer­n­be­tje­ne hjem­mets el instal­la­tio­ner – også når de er i byen. IHC hører ind under beteg­nel­se intel­li­gent system­løs­ning med man­ge funk­tio­ner. Du kan eksem­pel­vis ved bare et klik på en enkelt knap på din IHC con­trol­ler sluk­ke alt. Klim Fjer­rits­lev El kan til­by­de dig et intel­li­gent hjem med stør­re sik­ker­hed og kon­trol – også når du ikke er hjemme.

Fordele ved IHC system

Der er fle­re for­de­le ved IHC – blandt andet kan du opnå gode ener­gibe­spa­rel­ser, da du kan sty­re alt opti­malt. Her­til kom­mer, at IHC sam­ler alt i en appli­ka­tion, så du slip­per for en mas­se appli­ka­tio­ner. Dem er der jo nok af i for­vej­en for de fle­ste men­ne­sker. Med blot en enkelt appli­ka­tion kan du nemt og enkelt beva­re over­blik­ket. Du kan også få instal­le­ret en tyve­ri­a­larm i dit IHC-system. Det er en løs­ning, som man­ge af vores kun­der vælger.

Alarmsystem: den moderne løsning

Du behø­ver bestemt ikke at ven­te på, at du måske har haft ind­brud hjem­me hos dig. Du kan kom­me tyvek­næg­te­ne i for­kø­bet, for det er ikke en rar tan­ke, at frem­me­de har været i ens hjem og rodet i ens per­son­li­ge ejen­de­le. Hel­dig­vis er Klim Fjer­rits­lev El klar til at hjæl­pe dig med en alarm­løs­ning, der pas­ser til dig. Ring til Klim Fjer­rits­lev Els alar­maf­de­ling pr. tele­fon 98 21 36 99 eller send os en mail til mailadres­sen: thomas@klimel.dk. Så sør­ger Klim Fjer­rits­lev El for, at dine ide­er om alarm­sy­stem bli­ver til vir­ke­lig­hed. Så kan du opnå stør­re tryg­hed og sik­ker­hed i dit hjem. Man­ge af vores kun­der sæt­ter pris på funk­tio­na­li­tet og bru­ger­ven­lig­hed i man­ge hen­se­en­der. Det­te er også til­fæl­det, når vores kun­der skal væl­ge blandt de mere moder­ne løs­nin­ger inden for el arbejde.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk