klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

El arbejde til nybyggeri, ombygning og tilbygning 

Klim Fjer­rits­lev El til­by­der el arbej­de og el instal­la­tion i land­brug og erhverv i blandt andet Aars, Far­sø, Brovst, Løg­stør og Thi­sted m.m. Skal du lave ombyg­ning, til­byg­ning eller nybyg­ge­ri, så kon­takt Klim Fjer­rits­lev El. Vores dyg­ti­ge fag­ud­dan­ne­de per­so­na­le er klar til at fore­stå alle dine opga­ver inden­for el arbejde.

Klim Fjer­rits­lev El anbe­fa­ler gene­relt, at vi star­ter med et el tjek for at sik­re, at alt er sik­ker­heds­mæs­sigt for­svar­ligt, lov­ligt m.m. El arbej­de er ikke bare el arbej­de, for der meget, der skal tages med i over­vej­el­ser­ne. Eksem­pel­vis kan vores kun­der væl­ge, om de ønsker at få instal­le­ret en tra­di­tio­nel eller en intel­li­gent el installation.
Det kan du alt sam­men læse mere om hér på Klim Fjer­rits­lev Els hjem­mesi­de. Der er nem­lig man­ge mulig­he­der, og el arbej­de er ikke bare el arbej­de. Vi råd­gi­ver vores kun­der om el arbej­de på godt dansk. Så for­står vores kun­der, hvad vi snak­ker om.

El arbejde er ikke bare el arbejde

Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer både sto­re og små opga­ver med bil­lig el i for­bin­del­se med vores kun­ders pro­jek­ter. Klim Fjer­rits­lev El fore­står for eksem­pel opga­ver i for­bin­del­se med var­me­pum­pe, el gulv­var­me, elmå­ler, tyve­ri­a­larm og gsm alarm samt pri­vat alarm plus alarm uden abon­ne­ment. Klim Fjer­rits­lev El arbej­der også med opga­ver ved­rø­ren­de elra­di­a­tor, anten­ne­stik, belys­ning, stik­kon­tak­ter og fjer­n­be­tjent stik­kon­takt m.m. Klim Fjer­rits­lev El hjæl­per også i for­bin­del­se med dør­te­le­fon, kli­maan­læg, hpfi relæ, diver­se el ser­vi­ce, el mate­ri­a­ler og meget andet.

Du søger måske også på lej en lift, og Klim Fjer­rits­lev El kan også til­by­de dig lift leje. Så Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer som nævnt både sto­re og min­dre opga­ver for vores kun­der. Klim Fjer­rits­lev El kan sågar også til­by­de dig alar­mer til pri­va­te hjem, her­un­der trå­d­løs alarm. Klim Fjer­rits­lev El har man­ge års erfa­ring og er altid klar til at råd­gi­ve vores kun­der om stort og småt, så kon­takt Klim Fjer­rits­lev El, så snart du har behov for pro­fes­sio­nel hjælp inden for bil­lig el og energioptimering.

Hvis du væl­ger en intel­li­gent el instal­la­tion, så kan du fak­tisk ændre på funk­tio­nen af el instal­la­tio­nen – fx ved hjælp af et softwa­re pro­gram. Det­te kan give dig bespa­rel­ser på elreg­nin­gen. Du kan også beslut­te dig for at få en tra­di­tio­nel el instal­la­tion med lys­dæmp­ning, bevæ­gel­ses­sen­sor eller timer. En bevæ­gel­ses­sen­sor tæn­der og sluk­ker auto­ma­tisk lyset. Du kan også væl­ge en luft til vand var­me­pum­pe i for­bin­del­se med din til­byg­ning eller ombyg­ning m.m. Kon­takt os og hør mere.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk