klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Om Klim Fjerritslev El forretning

Elektriker

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning har haft fysisk butik i Fjer­rits­lev i over 20 år, og sel­ve el-fir­ma­et har eksi­ste­ret siden 1969. Klim Fjer­rits­lev El er moder­sel­skab til Kaas Pan­d­rup El. Klim Fjer­rits­lev El har pr. 1/2–2018 opkøbt Lyn­gens El-ser­vi­ce. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning er i dag en af de stør­ste el-for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land, hvor vi ser­vi­ce­rer vores kun­der inden for el-ser­vi­ce, belys­ning samt hvi­de­va­rer. Butik­ken på Fabriks­vej 19 i Fjer­rits­lev, inde­hol­der en stor per­ma­nent udstil­ling med man­ge af vores varer. Vores butik er fyldt med lam­per i alle afskyg­nin­ger – fx bord­lam­per, væg­lam­per, lofts­lam­per og gulv­lam­per samt et bredt udvalg af LED pærer i fle­re pris­klas­ser. Vi har også støv­su­ge­re og små el-appa­ra­ter samt et stort udvalg af støv­su­ger­po­ser, hvi­de­va­rer og brugs­kunst m.m.

Klim Fjer­rits­lev El er spe­ci­a­li­ster inden­for vores fag­om­rå­de, og kan sen­de en dyg­tig elek­tri­ker, el instal­la­tør og lig­nen­de til din adres­se efter afta­le. Som el fir­ma har Klim Fjer­rits­lev El man­ge års erfa­ring, og er vi er klar til at hjæl­pe vores kun­der med både sto­re og små opgaver.

Klim Fjer­rits­lev El gør alt for at yde en opti­mal ser­vi­ce for vores kun­der. Klim Fjer­rits­lev El håber, at du føler dig godt til­freds med at hand­le hos os. Skul­le der være noget, som du ikke er til­freds med, hører Klim Fjer­rits­lev El ger­ne fra dig, så vi kan gøre det godt igen.

Landsdækkende bytteservice

Klim Fjer­rits­lev Els fysi­ske butik, som hed­der Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning, er med­lem af A/S El-Salg. A/S El-Salg er en af Dan­marks stør­ste fri­vil­li­ge ind­købs­kæ­der inden for hår­de hvi­de­va­rer, små el-appa­ra­ter og belys­ning. Klim Fjer­rits­lev El yder der­for byttegarantiservice.

Klim Fjer­rits­lev El  har de fle­ste varer på vores lager. I den for­bin­del­se kan du altid kon­tak­te os på mail diana@klimel.dk eller tele­fon 98 21 36 99. Hos Klim Fjer­rits­lev El er tele­fo­nen åben mel­lem 9.30–17.30 på hver­da­ge. Klim Fjer­rits­lev El bestræ­ber os på at besva­re mails inden­for 12 timer. Dog kan der være læn­ge­re svar­tid op til wee­ken­der­ne, feri­er og helligdage.

Har du spørgs­mål, så ring eller skriv til Klim Fjer­rits­lev El pr. e‑mail: diana@klimel.dk eller pr. tele­fon 98 21 36 99. Hos Klim Fjer­rits­lev El har altid tid til dig og glæ­der os til at hand­le med dig.

Elektriker