klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Varmepumpeservice Nordjylland

Søger du ser­vi­ce eller var­me­pum­pe efter­syn i Nordjylland?

Hos Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer vores dyg­ti­ge fag­ud­dan­ne­de el instal­la­tø­rer m.m. var­me­pum­pe ser­vi­ce for vores kun­der i Fjer­rits­lev, Brovst, Løg­stør, Nibe, Thi­sted og Aal­borg m.m. Her­u­d­over kom­mer Klim Fjer­rits­lev El hen, hvor vores kun­der ønsker. Hvis du ønsker, at din var­me­pum­pe skal hol­de i man­ge år, så er det vig­tigt, at du sør­ger for regel­mæs­sig var­me­pum­pe ser­vi­ce. Så kan du også være sik­ker på, at din var­me­pum­pe kan fun­ge­re optimalt.

Det er altid en god ide at få mest muligt ud af sine inve­ste­rin­ger. Der­for kan det godt beta­le sig at beta­le for regel­mæs­sig var­me­pum­pe ser­vi­ce, så du und­går, at mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se kom­mer til at koste dig fle­re pen­ge, end du kan spa­re. Det er også bestemt ved lov, at alle var­me­pum­pe­an­læg samt køle­an­læg med over 1 kg køle­mid­del i køle­kred­sen skal ses efter mini­mum en gang årligt. Efter­sy­net skal omfat­te afkla­ring af, om der er fejl og mang­ler eller noget, som skal juste­res med hen­syn til driftseffektivitet.

Vi udfører varmepumpe service for vores kunder

Når du bestil­ler var­me­pum­pe ser­vi­ce hos Klim Fjer­rits­lev El, får du meget for dine pen­ge. Et var­me­pum­pe ser­vi­ce­tjek fra Klim Fjer­rits­lev El omfat­ter fle­re ting – blandt andet et visu­elt efter­syn af dine rørin­stal­la­tio­ner, en tæt­hed­s­test af dit system, efter­syn og test af vibra­tio­ner i kom­pres­soren og ven­ti­la­to­ren. Her­u­d­over inde­hol­der Klim Fjer­rits­lev Els var­me­pum­pe ser­vi­ce lige­le­des også efter­syn af kor­ro­sion på kom­po­nen­ter­ne, tjek af køle­mid­del­fyld­ning ved påvi­ste læka­ger, tjek af olieud­træk og meget andet. Så kon­takt ger­ne Klim Fjer­rits­lev El og hør mere om alle dis­se punkter.

Hos Klim Fjer­rits­lev El kal­der vi også en var­me­pum­pe ser­vi­ce for et ser­vi­ce­tjek eller ser­vi­ce­ef­ter­syn. Det er lige meget, om du skal have fore­ta­get en var­me­pum­pe ser­vi­ce eller efter­syn af dit køle­an­læg. Uan­set hvad Klim Fjer­rits­lev El skal hjæl­pe dig med, så er din opga­ve i tryg­ge hæn­der hos os. Klim Fjer­rits­lev El har nem­lig man­ge års erfa­ring med man­ge opga­ver inden for det­te fag­om­rå­de. Vores kom­pe­ten­te fag­ud­dan­ne­de per­so­na­le er altid para­te til at råd­gi­ve vores kun­der om stort og småt. Klim Fjer­rits­lev El tager en ting ad gan­gen, såle­des at vores kun­der kan føl­ge med hele vej­en. Klim Fjer­rits­lev El har over­blik­ket for vores kun­der og for­kla­rer ger­ne sagens ret­te sam­men­hæng for vores kun­der. For nog­le kun­der er var­me­pum­pe osv. noget gan­ske nyt, og det er helt i orden. Klim Fjer­rits­lev El for­kla­rer tin­ge­ne på for­stå­e­ligt dansk, så alle kan være med. Vi for­ven­ter ikke, at vores kun­der ved alt om varmepumper.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk