klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Energioptimering

Går du i over­vej­el­ser om ener­giop­ti­me­ring af din bolig, så kan vi hos Klim Fjer­rits­lev El hjæl­pe hvad enten der er var­me­pum­pe, LED belys­ning eller gode råd om ener­giop­ti­me­ring. Vi hjæl­per både pri­va­te og erhvervskun­der med ener­giop­ti­me­ring. Klim Fjer­rits­lev El kan råd­gi­ve dig om hvil­ke mulig­he­der du har for ener­giop­ti­me­ring på din bolig.

Mange måder at energioptimere på…

Hvilken varmepumpe skal man vælge?

Pana­so­nic var­me­pum­per hører til blandt mar­ke­dets bed­ste var­me­pum­per. Og det er Klim Fjer­rits­lev El’s fore­truk­ne var­me­pum­pe. En Pana­so­nic var­me­pum­pe er meget ener­gi­ef­fek­ti­ve og støjsva­ge. Der­for kan dis­se var­me­pum­per bidra­ge til at sæn­ke din var­me­reg­ning. Hos Klim Fjer­rits­lev El kan vores dyg­ti­ge var­me­pum­pe montør råd­gi­ve om model, mon­te­ring og effek­ti­vi­tet på varmepumperne.

Hos Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer vores dyg­ti­ge fag­ud­dan­ne­de elek­tri­ke­re også var­me­pum­pe ser­vi­ce for vores kun­der. Hvis du ønsker, at din var­me­pum­pe skal hol­de i man­ge år, så er det vig­tigt, at du sør­ger for regel­mæs­sig var­me­pum­pe ser­vi­ce. Så du kan være sik­ker på, at din var­me­pum­pe fun­ge­rer opti­malt. Vi anbe­fa­ler en regel­mæs­sig var­me­pum­pe ser­vi­ce, så du und­går, at mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se kom­mer til at koste dig fle­re pen­ge, end du kan spa­re. Det er også bestemt ved lov, at alle var­me­pum­pe­an­læg samt køle­an­læg med over 1 kg køle­mid­del i køle­kred­sen skal ses efter mini­mum en gang årligt. Efter­sy­net skal omfat­te afkla­ring af, om der er fejl og mang­ler eller noget, som skal juste­res med hen­syn til driftseffektivitet.

Service på varmepumpeanlæg

Når du bestil­ler var­me­pum­pe ser­vi­ce hos Klim Fjer­rits­lev El, kom­mer vores dyg­ti­ge montø­rer ud og laver en grun­digt efter­syn. Et var­me­pum­pe ser­vi­ce­tjek fra Klim Fjer­rits­lev El omfat­ter fle­re ting – blandt andet et visu­elt efter­syn af dine rørin­stal­la­tio­ner, en tæt­hed­s­test af dit system, efter­syn og test af vibra­tio­ner i kom­pres­soren og ven­ti­la­to­ren. Her­u­d­over inde­hol­der Klim Fjer­rits­lev Els var­me­pum­pe ser­vi­ce lige­le­des også efter­syn af kor­ro­sion på kom­po­nen­ter­ne, tjek af køle­mid­del­fyld­ning ved påvi­ste læka­ger, tjek af olieud­træk og meget andet. Det er lige meget, om du skal have fore­ta­get et var­me­pum­pe eller efter­syn af dit køle­an­læg. Uan­set hvad Klim Fjer­rits­lev El skal hjæl­pe dig med, så er din opga­ve med ser­vi­ce­ef­ter­syn af dit anlæg i tryg­ge hæn­der hos os. Klim Fjer­rits­lev El har nem­lig man­ge års erfa­ring med man­ge opga­ver inden for det­te fag­om­rå­de. Vores kom­pe­ten­te fag­ud­dan­ne­de per­so­na­le er altid para­te til at råd­gi­ve vores kun­der om stort og småt.

Optimér med Klimaanlæg

Søger du efter ener­gibe­spa­rel­se på et godt kli­maan­læg eller ven­ti­la­tions­an­læg til huset eller erhverv, så kan Klim Fjer­rits­lev El hjæl­pe i beg­ge til­fæl­de. Det er vig­tigt, at man har et godt inde­kli­ma, hvor man ophol­der sig. På den­ne måde kan man bedst muligt føle sig frisk og vel­o­p­lagt. Når du vil have et godt inde­kli­ma, kan du bedst opnå og bibe­hol­de det­te ved hjælp af et godt kli­maan­læg af for­nuf­tig kva­li­tet. Hos Klim Fjer­rits­lev El kan vi til­by­de vores kun­der et stort udvalg inden for kli­maan­læg. Hos Klim Fjer­rits­lev El er vores dyg­ti­ge montø­rer kan instal­le­re kli­ma- eller ven­ti­la­tions­an­læg hos dig. Et kli­maan­læg er i stand til at køle luf­ten ned til en pas­sen­de tem­pe­ra­tur for dig. Et kli­maan­læg kan mon­te­res man­ge ste­der, og det gæl­der også for eksem­pel i vin­kæl­dre. Når du væl­ger at få instal­le­ret et kli­maan­læg i din vin­kæl­der, kan du såle­des være sik­ker på, at din gode vin bli­ver opbe­va­ret opti­malt og hol­der sig i læn­ge­re tid.

Hos Klim Fjer­rits­lev El skræd­der­syr vi vores løs­nin­ger til hver enkelt af vores kun­der. Det giver altid det bed­ste resul­tat. Hos Klim Fjer­rits­lev El sæt­ter vi en ære i at anbe­fa­le det bedst muli­ge for hver enkelt af vores kunder.

Spar penge med LED belysning

LED belys­ning er også en af de man­ge ener­giop­ti­me­rin­ger du kan lave på din bolig eller i dit erhverv. Så hvis du over­ve­jer at ener­giop­ti­me­re dit hus, din butik, virk­som­hed eller land­brug, så kon­takt os hos Klim Fjer­rits­lev El. Der er fle­re for­de­le ved LED — fx bru­ger LED pærer hele 4 til 5 gan­ge min­dre strøm sam­men­lig­net med halo­gen­pæ­rer. Her­u­d­over hol­der en LED pærer som regel i 10 til 15 år, hvil­ket er 5 gan­ge så lang tid som en halo­gen­pæ­re. En LED pære er des­u­den også mere mil­jø­ven­lig, for­di en LED pære ikke inde­hol­der noget kvik­sølv lige­som fx gl. lysstofrør.

Klim Fjer­rits­lev Els erfar­ne el instal­la­tø­rer laver ener­gibe­reg­nin­ger på udskift­ning af gam­le arma­tu­rer eller gam­le lys­rør til nye ener­gi­rig­ti­ge LED arma­tu­rer eller LED lys­rør. Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer ger­ne en ufor­plig­ten­de bereg­ning for dig. Så kan du med egne øjne se, hvad du kan spa­re ved udskift­ning. Sam­ti­dig udar­bej­der Klim Fjer­rits­lev El også ger­ne en bereg­ning over til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den. Sidst­nævn­te bereg­ning kan du bru­ge som doku­men­ta­tion — eksem­pel­vis over for din bank.  Klim Fjer­rits­lev El hjæl­per også ger­ne med at søge til­skud hjem til dig efter­føl­gen­de. Hvis du har yder­li­ge­re spørgs­mål, er vi hos Klim Fjer­rits­lev El også para­te til at yde dig god råd­giv­ning om energioptimering.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk