klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Handelsbetingelser

Neden­stå­en­de salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser gæl­der for alle leve­ran­cer fra Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS. Betin­gel­ser­ne gæl­der i det til­fæl­de, hvor der ikke er ind­gå­et andre skrift­li­ge afta­ler mel­lem køber og Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS.

Leveringstidspunkt og transport

Leve­ring af varer fra Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS anses for sket, når du har fået varen udle­ve­ret. Alle bestil­lin­ger sen­des enten med GLS til en Pak­kes­hop nær dig eller til en erhvervsadres­se, eller Post Dan­mark, hvis ikke andet er aftalt sær­skilt mel­lem dig og Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS. Det­te bety­der at vare­ne sen­des inden­for 1–4 hver­da­ge efter mod­ta­get ordre, hvis varen er på lager og inden­for 3–14 dage hvis varen ikke er på lager. Leve­ring kan ske på din adres­se i Dan­mark, nor­malt inden­for 3 hver­da­ge. Oply­ste leve­rings­tids­punkt er vej­le­den­de og kan såle­des fravi­ges, hvis varen ikke er på lager.

Risikoen for varene

Risi­ko­en for varer bestilt i vores webs­hop www.klimel.dk over­går til dig når for­try­del­ses­ret­ten efter 30 dage fra mod­ta­gel­sen er udlø­bet. Er varen ble­vet beska­di­get eller for­rin­get, efter at du har fået den i hæn­de, beva­rer du sin for­try­del­ses­ret, hvis beska­di­gel­sen eller for­rin­gel­sen ikke skyl­des uagtsom­hed eller mang­len­de omsorg fra din side.
Husk at gem­me ori­gi­nal embal­la­gen, da varen ved evt. rek­la­ma­tion eller ska­der skal retur­ne­res i ori­gi­nal emballage.

Reklamation

Even­tu­el­le fejl eller mang­ler ved produkter/varer leve­ret fra Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS, skal påberå­bes inden 2 måne­der efter, at du har opda­get fejl­en. Det er din pligt at angi­ve og på for­lan­gen­de vise, hvor­dan fejl­en eller mang­len ytrer sig. Der­som du opda­ger en fejl, skal du ret­te hen­ven­del­se til Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS på mail diana@klimel.dk eller tele­fon 98 21 36 99 . Du kan som udgangs­punkt kun kla­ge over fejl, der viser sig sene­st 2 år efter du har fået varen leve­ret. For varer med begræn­set hold­bar­hed, er din kla­ge­mu­lig­hed afgræn­set af den hold­bar­heds­pe­ri­o­de, Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS har stil­let dig i udsigt. Du kan som for­bru­ger væl­ge om varen skal repa­re­res eller byt­tes. Und­ta­gel­sen til den­ne hoved­re­gel er, hvis ombyt­ning er umu­lig eller vil med­fø­re ufor­holds­mæs­si­ge sto­re omkost­nin­ger for Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS. Ved rek­la­ma­tion skal du altid kon­tak­te os før retur­ne­ring, enten på mail diana@klimel.dk eller tele­fon 98 21 36 99.

Fortrydelsesret

Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS yder 30 dages for­try­del­ses­ret, gæl­den­de fra den dag du mod­ta­ger varen. For­try­der du købet, skal Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS under­ret­tes her­om sene­st 30 dage efter den dag, du fik varen i hæn­de. Hvis du vil retur­ne­re varen skal du kon­tak­te os først, på mail diana@klimel.dk eller tele­fon 98 21 36 99. Du har pligt til at retur­ne­re varen i væsent­lig sam­me stand og mæng­de, som den er mod­ta­get, det­te er også gæl­den­de for den embal­la­ge og infoskil­te der er på varen. Vi afhol­der de omkost­nin­ger, der er for­bun­det med at retur­ne­re varen, da vi sen­der et retur fragt­brev med når vi sen­der ordren. Du kan for­try­de et køb ved enten at næg­te at mod­ta­ge varen, ved at over­dra­ge varen til post­væ­se­net, eller ved at retur­ne­re varen på den angiv­ne adres­se.
Pen­ge­ne bli­ver ført retur til din kon­to når vi har mod­ta­get varer­ne retur.

Oplysningspligt

Afta­ler (køb­sor­drer) ind­gås på dansk og opbe­va­res af virk­som­he­den i 5 år, i hen­hold til bog­fø­rings­lo­ven. Det er ikke muligt at til­gå kon­trak­ten efter­føl­gen­de via vores web­s­i­te. Hvis du ønsker, at få til­sendt et nyt eksem­plar af kon­trak­ten pr. e‑mail, så send en e‑mail til diana@klimel.dk.

Pris og betaling

I Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS har du mulig­hed for at beta­le med Dan­kort samt inter­na­tio­na­le kre­dit­kort. Alle pri­ser hos Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning ApS — på web-adres­sen www.klimel.dk er inkl. moms, og inkl. porto/fragt.