Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
Fysisk butik og webshop
previous arrow
next arrow
Slider

Tek­ni­ker søges!
På grund af sta­dig mere arbej­de søger Klim Fjer­rits­lev El en dyg­tig og erfa­ren tek­ni­ker, der kan arbej­de selv­stæn­digt, struk­tu­re­ret og effek­tivt.

Arbejds­op­ga­ver:
Er meget vari­e­ren­de og er inden­for føl­gen­de områ­der med ser­vi­ce­ring og ny opsæt­ning:

Tyve­ri­a­lar­mer
Video­over­våg­ning
Fibe­rin­stal­la­tio­ner
Net­værk­sin­stal­la­tio­ner
Trå­d­lø­se net­værk­sin­stal­la­tio­ner
ABA Instal­la­tio­ner
Spjæl­d­ar­bej­de kan fore­kom­me

Fag­li­ge kom­pe­ten­cer:
Du har prak­tisk erfa­ring
Erfa­ring inden for AIA og ABA instal­la­tion
Du er selv­kø­ren­de og tager aktivt del i arbejds­op­ga­ver­ne
Du er kva­li­tets­be­vidst og sæt­ter en ære i at leve­re et godt styk­ke hånd­værk
Du er ansvars­be­vidst og påli­de­lig
Du er ser­vi­ce­min­det over for vores kun­der
Du kan arbej­de selv­stæn­digt
Du har køre­kort til almin­de­lig per­son­bil og ger­ne trai­ler­kort
Du arbej­der struk­tu­re­ret og vel­or­ga­ni­se­ret – også når der er travlt
Du tri­ves med at arbej­de i en virk­som­hed, hvor der er man­ge for­skel­li­ge typer opga­ver

Per­son­li­ge egen­ska­ber:
Du er omgæn­ge­lig og imø­de­kom­men­de
Du er enga­ge­ret og flek­si­bel
Du er sta­bil og møder til tiden
Du kan frem­vi­se ren straf­fe­at­test
Du er ordens­men­ne­ske

Vi er en gam­mel elin­stal­la­tions­virk­som­hed med snart 49 år på bagen. Vi er et ungt team og omgang­sto­nen er meget frisk. Vi er i alt 19 med­ar­bej­de­re i hele fir­ma­et, i både el-afde­ling og butik. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning har en under­af­de­ling i Kaas Pan­d­rup El, som er belig­gen­de i Kaas, samt en under­af­de­ling Lyn­gens El der lig­ger i Tre­kro­ner og Halvrim­men. Arbejds­om­rå­det vil pri­mært være hele Jam­mer­bugt kom­mu­ne – Der må påreg­nes at møde ind de for­skel­li­ge afde­lin­ger alt efter, hvor opga­ver­ne er.

Ansøg­ning:
Ansøg­ning ved­lagt cv og rele­van­te papi­rer sen­des til bogild@klimel.dk eller afle­ve­res per­son­ligt hos Klim Fjer­rits­lev El, Fabriks­vej 19, 9690 Fjer­rits­lev – diskre­tion er en selv­føl­ge.