Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
Fysisk butik og webshop
previous arrow
next arrow
Slider

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning i Fjer­rits­lev søger elek­tri­ker­lær­ling!

Klim Fjer­rits­lev El søger en dyg­tig og lære­nem elek­tri­ker­lær­ling, der kan arbej­de selv­stæn­digt, struk­tu­re­ret og effek­tivt.

Arbejds­op­ga­ver­ne er meget vari­e­ren­de, og kan være inden for føl­gen­de områ­der:
• Instal­la­tions­tek­nik
• Sty­rings- og regu­le­rings­tek­nik
• Indu­stri-/ma­ski­nan­læg
• Byg­nings­au­to­ma­tik
• Hvi­de­va­re­ser­vi­ce
• Anten­ne og tv løs­nin­ger
• Nybyg­ge­ri, til­byg­ning og ombyg­ning

Vi for­ven­ter:
• At du tager aktivt del i arbejds­op­ga­ver­ne
• At du er kva­li­tets­be­vidst og sæt­ter en ære i at leve­re et godt styk­ke hånd­værk
• At du er ansvars­be­vidst og påli­de­lig
• At du er ser­vi­ce­min­det over for kun­der
• At du kan arbej­de selv­stæn­digt
• At du arbej­der struk­tu­re­ret og vel­or­ga­ni­se­ret – også når der er travlt
• At du tri­ves med at arbej­de i en virk­som­hed hvor der er man­ge for­skel­li­ge typer opga­ver

Per­son­li­ge egen­ska­ber:
• Du er omgæn­ge­lig og imø­de­kom­men­de
• Du er enga­ge­ret og flek­si­bel
• Du er sta­bil og møder til tiden
• Du kan frem­vi­se ren straf­fe­at­test
• Du er ordens­men­ne­ske

Du skal være fyldt 18 år og have køre­kort til per­son­bil. Du skal have bestå­et og gen­nem­ført grund­for­lø­bet for elek­tri­ker­ud­dan­nel­sen. Du skal have kend­skab til IT. Kend­skab til lokal­sam­fun­det er et plus, men ikke et krav. Søger du som vok­se­ne­lev, skal du være god­kendt til til­skud.

Vi er en gam­mel elin­stal­la­tions­virk­som­hed med snart 49 år på bagen. Vi er et ungt team og omgang­sto­nen er meget frisk. Vi er i alt 17 med­ar­bej­de­re i hele fir­ma­et, i både el-afde­ling og butik. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning har en under­af­de­ling i Kaas Pan­d­rup El som er belig­gen­de i Kaas og Lyn­gens El-ser­vi­ce som er belig­gen­de i Halvrim­men. Arbejds­om­rå­det vil pri­mært være i Fjer­rits­lev afde­lin­gen.

Ansøg­ning:
Ansøg­ning ved­lagt cv og rele­van­te papi­rer sen­des til bogild@klimel.dk eller afle­ve­res per­son­ligt hos Klim Fjer­rits­lev El, Fabriks­vej 19, 9690 Fjer­rits­lev. Start efter afta­le.