klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Er du vores nye elektriker eller kender du én, så kvitterer vi med et gavekort på 1.000 kr. til butikken

Vi er inde i en god udvik­ling og søger i den for­bin­del­se en glad og enga­ge­ret med­ar­bej­der, som har lyst til at ind­gå i vel­fun­ge­ren­de team, hvor der højt til lof­tet i det dag­li­ge arbejde.

Få en ny og spæn­den­de hver­dag på en arbejds­plads med mas­ser af mulig­he­der, både fag­ligt og per­son­ligt. Du kom­mer på et hold med dyg­ti­ge kol­le­ger, hvor du får vari­e­ren­de og udfor­dren­de opga­ver. Dine opga­ver vil pri­mært være spjæld- og serviceopgaver.

Om dig

 • Du er fag­lært elek­tri­ker med kend­skab til ser­vi­ce­op­ga­ver ved pri­va­te og erhverv
 • Du er flek­si­bel samt kan arbej­de selv­stæn­digt og ansvarligt
 • Du har gode sam­ar­bejd­s­ev­ner og kan arbej­de tæt sam­men med dine kol­le­ger og leder
 • Du er kva­li­tets­be­vidst og sæt­ter en ære i at leve­re et godt styk­ke håndværk
 • Du er ser­vi­ce­min­ded med en stor por­tion ener­gi og godt humør
 • Du har fokus på kun­den og løser opga­ven i sam­ar­bej­de med kun­den til deres tilfredshed
 • Du er sta­bil og møder til tiden
 • Du har køre­kort til almin­de­lig per­son­bil og ger­ne trailerkort

 Om os

 • Du får en fag­lig spæn­den­de hver­dag med man­ge for­skel­lig­ar­te­de opga­ver til­pas­set dine kompetencer
 • Din hver­dag vil være præ­get af selv­stæn­di­ge opga­ver, som du natur­ligt udfø­rer med fri­hed under ansvar
 • Du bli­ver en del af en arbejds­plads, hvor der er fokus på arbejds­mil­jø­et og et godt sam­men­hold – både fag­ligt og socialt
 • Vi har en god per­so­na­le­for­e­ning med fle­re arran­ge­men­ter om året
 • Vi har en sjov og ufor­mel omgang­sto­ne med en god stem­ning hele vej­en rundt
 • Du får dyg­ti­ge kol­le­ger, der er gla­de og enga­ge­re­de i deres arbejde
 • Du får ordent­li­ge løn- og ansæt­tel­ses­for­hold samt sundhedsforsikring
 • Du får mulig­hed for efteruddannelse

Ansøg­ning

Er du inter­es­se­ret? Så ring til Bøgild Thor­hau­ge på tlf. 29404699 eller send en SMS med ”Ansøg­ning” til tlf. 29404699 og bliv rin­get op.

Vi glæ­der os til at høre fra dig!