klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Hvem er vi

Vores hjem­mesi­de­adres­se er: https://www.klimel.dk. Fir­ma­et hed­der Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning ApS. Vores adres­se er Fabriks­vej 19, 9690 Fjer­rits­lev. Tele­fon­num­mer 98 21 36 99. CVR nr. 30903684.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Når du bru­ger vores hjem­mesi­de har du mulig­hed for at god­ken­de en ræk­ke cook­i­es, som er nøje­re beskre­vet i den for­bin­del­se. Dis­se oplys­nin­ger omfat­ter bl.a. din brow­ser­ty­pe, din IP-adres­se, din adfærd og infor­ma­tio­ner om din com­pu­ter­ty­pe (her­ef­ter ”Cook­i­e­da­ta”). Cook­i­e­da­ta bru­ger vi gene­relt til at for­bed­re vores pro­dukt, skaf­fe viden om kun­de­præ­fe­ren­cer, for­bed­re kon­ver­te­rin­gen på vores hjem­mesi­de og fore­ta­ge mål­ret­tet mar­keds­fø­ring. De spe­ci­fik­ke cook­i­es er listet og beskre­vet på vores hjemmeside.

Når du hand­ler hos os, ind­sam­ler og behand­ler vi per­so­nop­lys­nin­ger om dig for at kun­ne leve­re pro­duk­tet samt mod­ta­ge onli­ne beta­ling. Dis­se data er ind­sam­let af os og afgi­vet af dig og omfat­ter navn, adres­se, e‑mail og tele­fon­num­mer (her­ef­ter ”Gene­rel­le Kundedata”).

For bru­ge­re som opret­ter sig på vores web­s­ted (om nogen), gem­mer vi også den per­son­li­ge infor­ma­tion de giver til deres bru­ger­pro­fil. Alle bru­ge­re kan se, redi­ge­re, eller slet­te deres per­son­li­ge infor­ma­tion til enhver tid (med den und­ta­gel­se at de ikke kan ændre deres bru­ger­navn). Web­s­te­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re den information.

Hvis du har en kon­to på det­te web­s­ted, eller har skre­vet kom­men­ta­rer, kan du bede om en eks­por­te­ret fil med de per­son­li­ge data vi har lig­gen­de om dig, her­i­blandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle per­son­li­ge data, vi har om dig. Det­te ind­be­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er for­plig­te­de til at gem­me af admi­ni­stra­ti­ve, lov­mæs­si­ge eller sik­ker­heds­mæs­si­ge grunde.

Vi beder dig om ikke at ind­ta­ste og oply­se føl­som­me per­so­nop­lys­nin­ger nogen ste­der i din kon­takt med os via vores hjem­mesi­de, her­un­der i kom­men­tar­fel­ter, i mail kor­re­spon­dan­ce eller lig­nen­de fel­ter, som måt­te bli­ve gjort til­gæn­ge­lig for dig. Føl­som­me per­so­nop­lys­nin­ger omfat­ter oplys­nin­ger om race, etni­ci­tet, reli­gion eller filo­so­fisk over­be­vis­ning, seksu­el ori­en­te­ring, hel­bred, poli­tisk stand­punkt, ban­kop­lys­nin­ger eller dit til­hørs­for­hold til fagforening.

Ved gene­rel mail kor­re­spon­dan­ce vil pri­va­te data i form af navn og e‑mailadresse samt per­son­li­ge data, der måt­te frem­gå af mai­lens ind­hold og pågæl­den­de mail­sig­na­tur (her­ef­ter ”Gene­rel­le Kun­de­da­ta”), bli­ve opbe­va­ret i Klim Fjer­rits­lev El ApS ansat­tes mail-kli­en­ter (Out­look og Webmail).

Klim Fjer­rits­lev El ApS opbe­va­rer per­son­li­ge data, som er oplyst af sam­ar­bejds­part­ne­re, leve­ran­dø­rer og virk­som­he­der, som ønsker at være leve­ran­dør til Klim Fjer­rits­lev El ApS. Det kan være per­son­li­ge data, der er givet til Klim Fjer­rits­lev El ApS, i for­bin­del­se med gene­rel digi­tal kor­re­spon­dan­ce, til­bud, kon­trak­top­læg, licen­ser, etc. (her­ef­ter ”Gene­rel­le Leverandørdata”).

Hvad er grundlaget for vores behandling?

Vores behand­ling af Cook­i­e­da­ta fore­ta­ges, så Klim Fjer­rits­lev El ApS kan vare­ta­ge sine legi­ti­me inter­es­ser i at for­bed­re bru­gero­p­le­vel­sen ved brug af vores pro­dukt og af vores hjem­mesi­de samt at til­by­de vores kun­der de mest rele­van­te til­bud via marketingtiltag.

Vores behand­ling af Gene­rel­le Kun­de­da­ta fore­ta­ges, for­di behand­lin­gen er nød­ven­dig for at opfyl­de afta­len om køb og brug af vores ser­vi­cey­del­ser og/eller pro­dukt samt udfø­re struk­tu­re­ret og pro­fes­sio­nel key acco­unt management.

Vores behand­ling af Gene­rel­le Leve­ran­dør­da­ta er nød­ven­dig for at kun­ne opret­hol­de pro­fes­sio­nel­le sam­ar­bej­der, dia­lo­ger og ind­købs­af­ta­ler med vores leve­ran­dø­rer og samarbejdspartnere.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi vide­re­gi­ver kun dine per­so­nop­lys­nin­ger til andre, hvis lov­giv­nin­gen til­la­der det. Dine per­son­li­ge oplys­nin­ger vide­re­gi­ves ikke til 3. part til mar­ke­ting­for­mål, med­min­dre vi har fået din for­ud­gå­en­de accept.

Vi anven­der ekster­ne virk­som­he­der som leve­ran­dø­rer for at leve­re vores tje­ne­ster bedst muligt. Dis­se ekster­ne leve­ran­dø­rer kal­des data­be­hand­le­re og behand­ler i vis­se til­fæl­de dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med deres leve­ring af ydel­ser til os. Vores data­be­hand­le­re behand­ler kun dine per­so­nop­lys­nin­ger efter vores instruks og i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gens krav til data­be­hand­le­re og iht. til den­ne Datapolitik.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sør­ger for løben­de at slet­te dine per­so­nop­lys­nin­ger, når de ikke læn­ge­re er rele­van­te for de for­mål, vi har ind­sam­let dem til. Vi behol­der dog dine per­so­nop­lys­nin­ger i det omfang, at lov­giv­nin­gen kræ­ver det, som det eksem­pel­vis er til­fæl­det med bog­fø­rings­da­ta omfat­tet af bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har som regi­stre­ret en ræk­ke ret­tig­he­der, som vi kan hjæl­pe dig med. Dine ret­tig­he­der omfat­ter følgende:

Du har ret til at få ind­sigt i, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger vi behand­ler om dig, med hvil­ke for­mål vi behand­ler oplys­nin­ger­ne, og om vi vide­re­gi­ver per­so­nop­lys­nin­ger­ne til andre.
Du har ret til at få berig­ti­get urig­ti­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig.
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få slet­tet vis­se af dine personoplysninger.
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få begræn­set behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger, sådan at vi kun opbe­va­rer dine per­so­nop­lys­nin­ger i en given periode.
Du har ret til såkaldt data­porta­bi­li­tet af de per­so­nop­lys­nin­ger, du har afgi­vet til os, for så vidt angår de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi har ind­sam­let på bag­grund af dit samtyk­ke, eller for­di vi skal bru­ge per­so­nop­lys­nin­ger­ne til opfyl­del­se af en han­del med dig.
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se imod vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger på bag­grund af årsa­ger og for­hold, der ved­rø­rer din sær­li­ge situ­a­tion. Såfremt vi har ind­hen­tet dit samtyk­ke til en del af vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, har du til enhver tid ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke, hvor­ef­ter per­so­nop­lys­nin­ger­ne ind­sam­let på bag­grund af dit samtyk­ke vil bli­ve slettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine ret­tig­he­der som beskre­vet oven­for, skal du hen­ven­de dig via e‑mail til diana@klimel.dk

Vi bestræ­ber os på at gøre alt for at imø­de­kom­me dine ønsker ved­rø­ren­de vores behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger. Der skal dog for­ven­tes en vis behand­lings­tid afhæn­gigt af sagens kom­plek­si­tet. Vores mål­sæt­ning er, at ind­kom­ne hen­ven­del­ser / sager er påbe­gyndt behand­let og hånd­te­ret inden for 2 måne­der fra vi har mod­ta­get den skrift­li­ge henvendelse.

Hvis du på trods her­af ønsker at kla­ge, kan det­te ske til Data­til­sy­net (www.datatilsynet.dk).

Indlejret indhold fra andre websteder

Artik­ler på det­te web­s­ted kan inde­hol­de ind­lej­ret ind­hold (f.eks. video­er, bil­le­der, artik­ler osv.). Ind­lej­ret ind­hold fra andre web­s­te­der opfø­rer sig på nøj­ag­tig sam­me måde, som hvis den besø­gen­de har besøgt det andet websted.

Dis­se web­s­te­der ind­sam­ler måske data om dig, bru­ger cook­i­es, ind­lej­rer ekstra tred­je­parts spor­ing, og over­vå­ger din inter­ak­tion med det­te ind­lej­re­de ind­hold, her­i­blandt at spo­re din inter­ak­tion med ind­lej­ret ind­hold, hvis du har en kon­to og en log­get ind på det websted.

Cookies

Hvis du skri­ver en kom­men­tar på vores web­s­ted, kan du væl­ge at gem­me dit navn, e‑mailadresse og web­s­ted i cook­i­es. Dis­se er til din bekvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfyl­de dine oplys­nin­ger igen, når du skri­ver end­nu en kom­men­tar. Dis­se cook­i­es vil hol­de i et år.

Hvis du har en kon­to, og du log­ger ind på det­te web­s­ted, vil vi opsæt­te en mid­ler­ti­dig cook­ie for at afgø­re om din brow­ser accpe­te­rer cook­i­es. Den­ne cook­ie inde­hol­der ikke nogen per­son­li­ge data og fjer­nes, når du luk­ker browseren.

Når du log­ger ind, vil vi opsæt­te en ræk­ke cook­i­es og gem­me din logi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­i­es hol­der i to dage, og skærmvalg cook­i­es hol­der i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login hol­de i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil login cook­i­er­ne forsvinde.

Hvis du redi­ge­rer eller udgi­ver en arti­kel, vil en yder­li­ge­re cook­ie bli­ve gemt i din brow­ser. Den­ne cook­ie inde­hol­der ikke nog­le per­son­li­ge data og opgi­ver sim­pelt­hen ind­lægs­ID på den arti­kel, du lige har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Ændringer i denne Datapolitik

Den hur­ti­ge udvik­ling af inter­net­tet her­un­der reg­ler omkring behand­ling af per­son­li­ge data og cook­i­es, som fx GDPR, bety­der at ændrin­ger i vores behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger kan bli­ve nød­ven­di­ge. Vi for­be­hol­der os der­for ret til at opda­te­re og ændre den­ne Data­po­li­tik. Gør vi det, ret­ter vi dato­en for “sidst opda­te­ret” på for­si­den af den­ne Data­po­li­tik. Væsent­li­ge ændrin­ger offent­lig­gø­res via en tyde­lig med­del­el­se på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til den­ne Data­po­li­tik, eller hvis du vil gøre brug af en eller fle­re af dine ret­tig­he­der, beder vi dig kon­tak­te os skrift­ligt på diana@klimel.dk.

Sidst opda­te­ret 24.5.2018