klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Rådgivning

Hos Klim Fjer­rits­lev El sæt­ter vi stor pris på at give vores kun­der den bed­ste råd­giv­ning inden­for energioptimering

Energioptimering

Over­ve­jer du at ener­giop­ti­me­re dit hus, din butik, virk­som­hed eller land­brug så lad os hjæl­pe dig. Vi laver ener­gibe­reg­nin­ger på udskift­ning af gam­le arma­tu­rer eller gam­le lys­rør til nye ener­gi rig­ti­ge LED arma­tu­rer eller LED lys­rør. Ring og få en snak med Bøgild på tele­fon 98 21 36 99 eller mail til bogild@klimel.dk og få mere at vide. Vi laver ger­ne en ufor­plig­ten­de bereg­ning på hvad du kan spa­re ved udskift­ning, samt en bereg­ning til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den som du kan bru­ge som doku­men­ta­tion f.eks. over for din bank. Vi kan også sør­ge for finan­si­e­ring, samt søge til­skud hjem til dig efter­føl­gen­de. Du får 30 øre + moms pr. spa­ret kWh, til­ba­ge fra sta­ten, for det før­ste drift år. Og som pri­vat for­bru­ger kan du også få hånd­vær­ker­fradrag for arbejdslønnen.

Kompetencer

Vi er 15 elek­tri­ke­re og 3 lær­lin­ge i hele fir­ma­et. Vi har erfa­ring inden for nybyg­ning, indu­stri, sty­ring, land­brug, alar­mer, EDB, TV og anten­ne. Vi leve­rer også hvi­de­va­rer og laver også ser­vi­ce på hvi­de­va­rer. Vores erfa­ring er også stor inden for opsæt­ning af var­me­pum­per. Vi er spe­ci­a­li­ster i LED og kom­mer ger­ne med gode råd i for­hold til LED pærer og ener­gi­rig­tig belys­ning, både til den pri­va­te for­bru­ger og til erhverv. Vi laver ener­gibe­reg­nin­ger på jeres ener­gi­for­brug i hjem­met eller i jeres virk­som­hed hvis beho­vet er for det. Kon­takt ger­ne Bøgild eller Tho­mas på 98 21 36 99 for nær­me­re information.

Mang­ler du et ufor­plig­ten­de til­bud på elek­tri­ker­ar­bej­de? så ring ende­lig og få en snak med os, også hvis du står og har brug for en elek­tri­ker med det sam­me. Vi kan kon­tak­tes på tele­fon­num­mer 98 21 36 99. Vi har døgn­vagt og kører ud hvis du skul­le få behov for det.