Byt i butik 

Byt dit køb i vores butik

Returret 

Vi har 14-dages returret

En del af el-salg 

Lands­sæk­ken­de bytteservice

Kontakt:

Klim Fjer­rits­lev El-forretning

Fabriks­vej 19, 9690 Fjerritslev

CVR: 30903684

Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk

VI HOLDER FERIELUKKET I BUTIKKEN I UGE 29, 30 og 31. 

EL-AFDELINGEN HOLDER ÅBENT HELE SOMMEREN

Åbningstider butik:

Man­dag — fre­dag: 13.00 — 17.30

Lør­dag: LUKKET

Søn­dag: LUKKET

Klim Fjerritslev El-forretning

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­­ning har haft fysisk butik i over 20 år — og i dag en af de stør­ste el for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land — og som el fir­ma har vi eksi­ste­ret i over 50 år, hvor vi har udført elek­tri­ker arbej­de i Nord­jyl­land — her­un­der Jam­mer­bugt Kom­mu­ne, Løg­stør og resten af loka­l­om­rå­det. Vi til­by­der elek­tri­ker ser­vi­ce for pri­va­te og erhverv, og så har vi en el-for­ret­­ning med et bredt udvalg af lam­per, LED-pærer, hår­de hvi­de­va­rer og andre el-løsninger.

Vores for­nem­me­ste opga­ve er at yde en ser­vi­ce over for vores kun­der, der er helt i top. Vi har en bred vif­te af kom­pe­ten­cer inden for el-arbej­­de, hvor alle i for­ret­nin­gen sam­ar­bej­der, så vi kan give den bed­ste ople­vel­se for vores kunder.

Hos Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­­ning møder du en el-for­ret­­ning bestå­en­de af elek­tri­ke­re i mas­se­vis, og så har vi en lang årræk­ke med erfa­ring bag os — mon ikke vi også kan løse din næste el opga­ve. Klim-Fjer­rits­lev områ­det er alt­så vores hjem­me­ba­ne, og det er vi meget stol­te af.

En El-forretning med byttegaranti

Hos Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning kan vi stolt beret­te om, at vi er med­lem af A/S El-Salg, som er en af Dan­marks stør­ste, fri­vil­li­ge ind­købs­kæ­der inden for, eksem­pel­vis, hår­de hvi­de­va­rer og belys­ning — på den måde kan vi nem­lig sik­re en ser­vi­ce i byt­te­ga­ran­ti til vores kunder.

Vi er en el-for­ret­ning der sæt­ter ser­vi­ce frem for alt, så med­lem­ska­bet af A/S El-salg gør, at vi kan give den ekstra ser­vi­ce som el-for­ret­ning.

Des­u­den kan vi kon­tak­tes til kun­de­ser­vi­ce sager på e‑mail diana@klimel.dk. Vi bestræ­ber os på at besva­re skrift­li­ge hen­ven­del­ser på mail inden­for 12 timer. Der kan dog for­ven­tes en lidt læn­ge­re svar­tid ved wee­ken­der, feri­er og helligdage.

Kontakt os eller kom forbi

Kon­takt os ger­ne hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du ønsker et ufor­plig­ten­de til­bud på elek­tri­ker arbej­de i Nord­jyl­land — vi mod­ta­ger også ris og ros.

Vi elsker at få besøg, så du kan natur­lig­vis også svin­ge ind for­bi vores for­ret­ning på Fabriks­vej 19, 9690 Fjerritslev.

Der er mulig­hed for tele­fo­nisk hjælp 7.00 — 17.30 på hver­da­ge, på tele­fon­num­mer 98 21 36 99. Vi har elek­tri­ker døgn­vagt på 98 21 36 99 uden for åbning­sti­den. Vores butik har åbent man­dag-fre­dag 13.00 — 17.30.

Vi glæ­der os til at dele ud af vores erfa­ring — på gen­syn i Fjerritslev!