klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Elektriker i Fjerritslev, Nordjylland

Står du og har brug for en hjæl­pen­de hånd med elek­tri­ci­te­ten? Så kan du trygt ven­de blik­ket mod Klim Fjer­rits­lev El. Vi er en el-for­ret­ning pla­ce­ret i Fjer­rits­lev, og er i dag vok­set op til en af Jam­mer­bugt kom­mu­nes stør­ste EL-forretninger. 

Vi har en lang årræk­ke bag os, fak­tisk siden 1969, og der­for leve­rer vi altid en ser­vi­ce af høj kva­li­tet. Vores dyg­ti­ge per­so­na­le sør­ger altid for kor­rekt og kom­pe­tent udfør­sel af diver­se opga­ver. Lige­gyl­digt hvad end du har udfor­drin­ger med, står vi klar til at hjæl­pe dig med net­op dine opga­ver. Ingen opga­ver er for små eller sto­re, og der­for kan du trygt opsø­ge os uan­set, hvad du skal have hjælp med. 

El-installatør i jammerbugt kommune

Vi sæt­ter en dyd i altid at leve­re den bed­ste ser­vi­ce, og der­for har vi en høj til­freds­heds­ga­ran­ti blandt vores kun­der. Når vi har kla­ret en opga­ve hos dig, er du ikke glemt. Der­for kan du altid kon­tak­te os, hvis du ople­ver mang­ler ved vores arbej­de. Vi kom­mer selv­føl­ge­lig og ret­ter det til ud fra dine ønsker, så du er fuldt ud til­freds. Det er dog sjæl­dent nød­ven­digt, da vores dyg­ti­ge ansat­te alle lever op til vores vare­mær­ke om god ser­vi­ce og høj kvalitet.
Vi kan kla­re man­ge for­skel­li­ge typer af el-instal­la­tio­ner, og vi hjæl­per kun­der med elek­tri­ci­tet både til pri­va­te boli­ger, virk­som­he­der, land­brugs­re­la­te­ret og meget mere. Hvad end du ople­ver pro­ble­mer med, så tøv ikke med at kon­tak­te Klim Fjer­rits­lev El. Vores elek­tri­ke­re kører ud til hele Nord­jyl­land — både i byer og på landet. 

værdifuld samarbejdspartner til el-arbejde

Klim Fjer­rits­lev El er en vær­di­fuld sam­ar­bejds­part­ner for dig, hvad end du skal byg­ge nyt hus, instal­le­re alarm­sy­ste­mer og meget andet. Vi kan der­u­d­over også sik­re dig bespa­rel­ser i frem­ti­den, da vi laver ener­gibe­reg­nin­ger på både pri­va­te boli­ger og virk­som­he­der. Der kan være sto­re bespa­rel­ser at fin­de i ældre byg­nin­ger, så det kan være en for­del at få en kom­pe­tent med­ar­bej­der til at under­sø­ge dine el-instal­la­tio­ner nærmere. 

Vores arbejds­op­ga­ver fav­ner bredt, og her­un­der fin­der du et udpluk af nog­le af vores eks­per­t­om­rå­der. Vi vare­ta­ger opga­ver rela­te­ret til : 

 

Kontakt os

Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os for yder­li­ge­re information.


Vi sva­rer ger­ne på dine spørgs­mål, og der­u­d­over kan du få et ufor­plig­ten­de til­bud på dine el-opga­ver. Hos Klim Fjer­rits­lev El går vi aldrig på kom­pro­mis med hver­ken ser­vi­ce eller kva­li­te­ten i vores arbej­de. Du er der­for sik­ret en elek­tri­ker, som lever op til de høje­ste stan­dar­der på markedet.

 

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk