klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Belysning og LED — Spar penge, og skån miljøet!

Med LED-pærer i alle dine lam­per spa­rer du pen­ge på strøm­reg­nin­gen og også på ind­køb af pærer på den lan­ge bane, da LED-pærer hol­der læn­ge­re. Hos Klim Fjer­rits­lev El kan du få pro­fes­sio­nel råd­giv­ning til udskift­ning af dine lyskil­der, og vi hjæl­per også med instal­la­tio­nen, hvis du bor i Fjer­rits­lev, Brovst, Nør­re­sund­by eller Aal­borg. Kon­takt os i dag!

Der er ingen tvivl om, at når det hand­ler om belys­ning, så er LED nøg­le­or­det. Det ved du, og det ved vi. Der­for har vi hos Klim Fjer­rits­lev El et vari­e­ret udvalg af LED-pærer til dine lyskil­der samt et stort udvalg af nye lam­per, spots og arma­tu­rer med LED-pærer.

 

Hvorfor sidde i mørke?

… Når du kan tæn­de for alle de LED-arma­tu­rer, LED-lyse­kro­ner og anden LED-belys­ning, som du ønsker, uden at strøm­reg­nin­gen bli­ver skyhøj. Og du kan end­da tæn­de for al din LED-belys­ning med god samvit­tig­hed, for LED-belys­ning har nem­lig fle­re for­de­le frem for glø­de- og halogenpærer.

  • ▷ Giver en beha­ge­lig belysning
  • ▷ Der er Ingen IR- eller UV-stråling
  • ▷ Inde­hol­der ikke ska­de­ligt kviksølv
  • ▷ Ener­gibe­spa­ren­de – op til 90 %

 

Det koster lidt på udskift­nin­gen af de gam­le pærer til LED-pærer, men på sigt tje­ner det sig tifold hjem igen.

 

Hvor meget sparer du på LED-pærer?

Som du kan se oven­for, er LED-belys­ning ener­gibe­spa­ren­de – helt op til 90 %. Det bety­der, at det koster min­dre for dig at have dem tændt – alt­så på strømregningen.

Men det bety­der også, at du skå­ner mil­jø­et, for­di der ikke skal pro­du­ce­res så meget strøm. Sam­ti­dig er LED-pærer lavet med fær­re ska­de­li­ge stof­fer og ved en meto­de, der ska­der mil­jø­et mindre.

Vil du vide mere, så kon­takt vores el-afde­ling, og få svar på dine spørgsmål.

 

Hvor længe holder en LED-pære?

Men ikke nok med du spa­rer pen­ge på strøm­reg­nin­gen, du spa­rer også pen­ge, for­di du ikke skal købe nye pærer så tit, når du skif­ter til LED-belysning.

For selv­om LED-pærer kan være ca. tre gan­ge dyre­re end glø­de- og halo­gen­pæ­rer, så kan den alt­så også bræn­de op til 10–15 gan­ge så læn­ge. På man­ge af vores LED-pærer har vi 3 års garanti.

Har du brug for at få reg­net lidt på, hvor meget du kan spa­re, så kon­takt os. Vi hjæl­per dig ger­ne i gang med udregningen.

 

Vi gør det lettere for dig

Vi kan for­stå, at det kan være svært at væl­ge nye for­mer for lyskil­der. For skal du lyse op i hjør­net af stu­en ved hjælp af en LED gulv­lam­pe, eller ser det smar­te­re ud med en LED-bord­lam­pe på hyl­den eller måske to LED-bord­lam­per i reolen?

Hos Klim Fjer­rits­lev El kan du låne lam­per med hjem i udvalg, så du kan se, hvad der pas­ser bedst til din indret­ning. Bare kom en tur for­bi butik­ken, og få en snak med vores ven­li­ge og ser­vi­ce­min­de­de personale.

Eller har du et ønske om at få instal­le­ret nog­le spot­lam­per, som måske end­da kan dre­jes, så de lyser for­skel­li­ge ste­der hen og på den måde kan dæk­ke fle­re behov? Instal­le­ring — det hjæl­per vi ger­ne med, hvis du bor i Nord­jyl­land – Fjer­rits­lev, Brovst, Nør­re­sund­by eller Aal­borg. Og vi har selv­føl­ge­lig også LED-spot-pærer med til dig, så der er lys i lam­pen med det samme.

Besøg os i butik­ken, eller kon­takt os på tele­fon eller mail, så fin­der vi en løs­ning, der pas­ser til dig.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk