Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
Fysisk butik og webshop
previous arrow
next arrow
Slider

Om Klim Fjerritslev El forretning

Elektriker

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning har haft fysisk butik i Fjer­rits­lev i over 20 år, og sel­ve el-fir­ma­et har eksi­ste­ret siden 1969. Klim Fjer­rits­lev El er moder­sel­skab til Kaas Pan­d­rup El. Klim Fjer­rits­lev El har pr. 1/2–2018 opkøbt Lyn­gens El-ser­vi­ce. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning er i dag en af de stør­ste el-for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land, hvor vi ser­vi­ce­rer vores kun­der inden for el-ser­vi­ce, belys­ning samt hvi­de­va­rer. Butik­ken på Fabriks­vej 19 i Fjer­rits­lev, inde­hol­der en stor (300 m²) per­ma­nent udstil­ling med man­ge af vores varer. Vores butik er fyldt med lam­per i alle afskyg­nin­ger – fx bord­lam­per, væg­lam­per, lofts­lam­per og gulv­lam­per samt et bredt udvalg af LED pærer i fle­re pris­klas­ser. Vi har også støv­su­ge­re og små el-appa­ra­ter samt et stort udvalg af støv­su­ger­po­ser, hvi­de­va­rer og brugs­kunst m.m.

I 2008 star­te­de vi vores webs­hop www.klimel.dk op. Klim Fjer­rits­lev El er spe­ci­a­li­ster inden­for vores fag­om­rå­de, og kan sen­de en dyg­tig elek­tri­ker, el instal­la­tør og lig­nen­de til din adres­se efter afta­le. Som el fir­ma har Klim Fjer­rits­lev El man­ge års erfa­ring, og er vi er klar til at hjæl­pe vores kun­der med både sto­re og små opga­ver.

Klim Fjer­rits­lev El gør alt for at yde en opti­mal ser­vi­ce for vores kun­der. Klim Fjer­rits­lev El håber, at du føler dig godt til­freds med at hand­le hos os. Skul­le der være noget, som du ikke er til­freds med, hører Klim Fjer­rits­lev El ger­ne fra dig, så vi kan gøre det godt igen.

Landsdækkende bytteservice

Klim Fjer­rits­lev Els fysi­ske butik, som hed­der Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning, er med­lem af A/S El-Salg. A/S El-Salg er en af Dan­marks stør­ste fri­vil­li­ge ind­købs­kæ­der inden for hår­de hvi­de­va­rer, små el-appa­ra­ter og belys­ning. Klim Fjer­rits­lev El yder der­for byt­te­ga­ran­ti­ser­vi­ce.

Klim Fjer­rits­lev El  har de fle­ste varer på vores lager. Det er, for­di de varer, som vi har i vores butik, også er dem, som vi sæl­ger på vores webs­hop. Fin­der du ikke det, som du søger på Klim Fjer­rits­lev Els hjem­mesi­de, kan du altid kon­tak­te os på mail diana@klimel.dk eller tele­fon 98 21 36 99. Hos Klim Fjer­rits­lev El er tele­fo­nen åben mel­lem 9.30–17.30 på hver­da­ge. Klim Fjer­rits­lev El bestræ­ber os på at besva­re mails inden­for 12 timer. Dog kan der være læn­ge­re svar­tid op til wee­ken­der­ne, feri­er og hel­lig­da­ge.

Har du spørgs­mål, så ring eller skriv til Klim Fjer­rits­lev El pr. e‑mail: diana@klimel.dk eller pr. tele­fon 98 21 36 99. Hos Klim Fjer­rits­lev El har altid tid til dig og glæ­der os til at hand­le med dig i webs­hop­pen.

Elektriker