klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Energioptimering med LED belysning 

Klim Fjer­rits­lev El har man­ge års erfa­ring med de ret­te el instal­la­tio­ner. Vi arbej­der både med LED belys­ning, instal­la­tion, ener­giop­ti­me­ring mv. i Aal­borg og omegn her­un­der bl.a. Fjer­rits­lev, Brovst, Nørresundby.

Leder du efter bil­lig lys, LED pærer, LED lys, LED spot eller bare LED, så bør du fak­tisk ikke lede læn­ge­re. LED pærer m.v. er meget ener­gibe­spa­ren­de, og hvis du med god grund over­ve­jer at ener­giop­ti­me­re dit hus, butik, virk­som­hed eller land­brug, så kon­takt os hos Klim Fjer­rits­lev El med det samme.

LED belysninger med lang levetid

Lyset i boli­gen er vig­tig for vores triv­sel, men der­for behø­ver det ikke koste man­ge pen­ge. Væl­ger du at udskif­te husets lyskil­de i dit hjem, vil du opnå for­de­le øko­no­misk. Det skyl­des, at LED lys er en inve­ste­ring for dit ener­gi­for­brug, efter­som LED pærer bru­ger hele fire til fem gan­ge min­dre strøm sam­men­lig­net med halogenpærer.

For­u­den at du får mere lys ener­gi for pen­ge­ne, hol­der dis­se pærer som regel 5 til 10 år, hvil­ket er fem gan­ge mere end halo­gen­pæ­ren. Du får alt­så man­ge fle­re lysen­de timer for pen­ge­ne, og der­for kan det godt beta­le sig at skif­te din gam­le lyskil­de med LED både i pri­va­ten og i virksomheder.

Des­u­den tæn­der en LED pære omgå­en­de, og lyser straks din lam­pe op med fuld styr­ke. Dis­se ska­ber sam­ti­dig vær­di for kli­ma­et, da de er mere mil­jø­ven­li­ge, for en LED pære inde­hol­der ikke noget kvik­sølv lige­som fx spa­repæ­rer og lys­stof­rør. En LED pære er hel­ler ikke sær­ligt dyr at købe, for en LED pære koster typisk fra bare kr. 50,00 for både lil­le eller stor fat­ning. Se vores udvalg i butik­ken for mere information.

Vi tilbyder LED pærer, installation, energioptimering m.m.

Vi sør­ger ger­ne for bed­re løs­nin­ger til lys i din bolig, for vores erfar­ne el instal­la­tø­rer laver ener­gibe­reg­nin­ger på udskift­ning af gam­le arma­tu­rer eller gam­le lys­rør til nye ener­gi­rig­ti­ge LED arma­tu­rer eller LED lys­rør.

Søger du pro­fes­sio­nel råd­giv­ning angå­en­de udskift­ning af belys­ning i din bolig, eller mang­ler du hjælp til instal­la­tion mv., kla­rer vi også det for dig!

Ring der­for til Klim Fjer­rits­lev El og snak med Bøgild pr. tele­fon 98 21 36 99. Du kan også mai­le Klim Fjer­rits­lev El pr. mail: bogild@klimel.dk og få mere at vide.

 

Besparelser og håndværkerfradrag

Vil du se med egne øjne, hvil­ke for­del­ag­ti­ge mulig­he­der ener­giop­ti­me­ring er for dig, laver vi ger­ne en ufor­plig­ten­de bereg­ning for dig. Her står der, sort på hvidt, hvad du skal spa­re af ener­gi og udgif­ter ved udskift­ning. Sam­ti­dig udar­bej­der Klim Fjer­rits­lev El også ger­ne en bereg­ning over til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den. Sidst­nævn­te bereg­ning kan du bru­ge som doku­men­ta­tion — eksem­pel­vis over for din bank.

Det afhæn­ger ikke kun af, hvad din bank beslut­ter for dig ved­rø­ren­de ener­giop­ti­me­ring. Det er nem­lig så hel­digt, at Klim Fjer­rits­lev El kan sør­ge for finan­si­e­ring, samt søge even­tu­elt til­skud hjem til dig efter­føl­gen­de. Det er lov­mæs­sigt bestemt, at der bli­ver udbudt pul­jer hvor det er mulig­hed for at søge op til 30 øre + moms pr. spa­ret kWh til­ba­ge fra sta­ten, og det gæl­der for det før­ste driftsår.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk