klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

LED belysning

Som dyg­tig el instal­la­tør har Klim Fjer­rits­lev El vi man­ge års erfa­ring. Klim Fjer­rits­lev El arbej­der med LED belys­ning, instal­la­tion, ener­giop­ti­me­ring m.m. i Aal­borg og hele det nord­jy­ske områ­de. Så hvis du søger på bil­lig el, LED pærer, LED lys, LED spot eller bare LED, så behø­ver du fak­tisk ikke at lede læn­ge­re. LED pærer m.v. er meget ener­gibe­spa­ren­de, så hvis du over­ve­jer at ener­giop­ti­me­re dit hus, din butik, virk­som­hed eller land­brug, så kon­takt os hos Klim Fjer­rits­lev El.

Der er fle­re for­de­le ved LED — fx bru­ger LED pærer hele 4 til 5 gan­ge min­dre strøm sam­men­lig­net med halo­gen­pæ­rer. Her­u­d­over hol­der en LED pærer som regel i 10 til 15 år, hvil­ket er 5 gan­ge så lang tid som en halo­gen­pæ­re. Des­u­den tæn­der en LED pære omgå­en­de, og lyser straks med fuld styr­ke. En LED pære er des­u­den også mere mil­jø­ven­lig, for­di en LED pære ikke inde­hol­der noget kvik­sølv lige­som fx spa­repæ­rer og lys­stof­rør. En LED pære er hel­ler ikke sær­ligt dyr at købe, for en LED pære koster typisk bare kr. 50,00, og det er lige meget, om det er en LED pære med stor eller lil­le fatning.

Vi tilbyder LED belysning, installation, energioptimering m.m.

Klim Fjer­rits­lev Els erfar­ne el instal­la­tø­rer laver ener­gibe­reg­nin­ger på udskift­ning af gam­le arma­tu­rer eller gam­le lys­rør til nye ener­gi­rig­ti­ge LED arma­tu­rer eller LED lys­rør. Ring der­for til Klim Fjer­rits­lev El og snak med Bøgild pr. tele­fon 98 21 36 99. Du kan også mai­le Klim Fjer­rits­lev El pr. mail: bogild@klimel.dk og få mere at vide. Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer ger­ne en ufor­plig­ten­de bereg­ning for dig. Så kan du med egne øjne se, hvad du kan spa­re ved udskift­ning. Sam­ti­dig udar­bej­der Klim Fjer­rits­lev El også ger­ne en bereg­ning over til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den. Sidst­nævn­te bereg­ning kan du bru­ge som doku­men­ta­tion — eksem­pel­vis over for din bank.

Du er dog ikke helt afhæn­gig af, hvad din bank beslut­ter for dig ved­rø­ren­de ener­giop­ti­me­ring. Det er nem­lig så hel­digt, at Klim Fjer­rits­lev El kan sør­ge for finan­si­e­ring, samt søge til­skud hjem til dig efter­føl­gen­de. Det er lov­mæs­sigt bestemt, at du får 30 øre + moms pr. spa­ret kWh til­ba­ge fra sta­ten, og det gæl­der for det før­ste drift­sår. Her­u­d­over har du som pri­vat for­bru­ger også mulig­hed for at få hånd­vær­ker­fradrag for arbejds­løn­nen. Alt det­te og meget mere kan vi hos Klim Fjer­rits­lev El vej­le­de dig om. Hvis du har yder­li­ge­re spørgs­mål, er vi hos Klim Fjer­rits­lev El også para­te til at yde dig god rådgivning.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk