klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Liftudlejning Nordjylland

Sax — og trailerlift udlejning Nordjylland

Hos Klim El kan du leje trai­ler­lift eller en saxlift. Vi har fle­re for­skel­li­ge stør­rel­ser og typer, som vi udle­jer til både pri­va­te og erhverv. Vi leve­rer og afhen­ter lif­ten for en min­dre pris, hvor­for det er utro­ligt nemt og enkelt for dig, hvad end du skal benyt­te dig af lif­ten i én eller fle­re dage. Hos os kan du leje lif­ten i næsten ube­græn­set tid, hvor du kan væl­ge net­op den løs­ning, som pas­ser bedst til dine arbejdsopgaver.

Vi giver ger­ne gode råd, hvis du er i tvivl om, hvil­ken lift der pas­ser bedst til net­op dit pro­jekt. Der er nem­lig stor for­skel på, hvor stor en opga­ve vores kun­der står over­for, hvor­for vores løs­nin­ger selv­føl­ge­lig vari­e­rer. Til de min­dre arbejds­op­ga­ver er saks­lift leje mere end rige­ligt, hvor­i­mod stør­re pro­jek­ter kræ­ver enten en 12 meter eller 23 meter rækkevidde.

LIFTLEJE PRISER

Leje af 12 meter lift:

Pr. time Kr. 125,-
Pr. dag Kr. 1000,-
Pr. wee­kend Kr. 1000,-
Pr. uge Kr. 3400,-

Leje af 23 meter lift:

 Pr. time Kr.   225,-
Pr. dag Kr. 1800,-
Pr. wee­kend Kr. 2000,-
Pr. dag for hele uger Kr. 1000,-

Leje af SAX-lift:

Pr. time Kr. 96,50
Pr. dag Kr. 650,-

Levering og afhentning:

Pr. time Kr.   346,-
Alle pri­ser er eks­kl. moms
Liftudlejning - saxlift Fjerritslev El forretning
Lift udlejning - 23 meter liftleje - Klim Fjerritslev Elforretning

leje af lift i nordjylland

Hvis du er på udkig efter lif­ter til udlej­ning, er det vig­tigt, at du ikke går på kom­pro­mis med hver­ken sik­ker­hed eller kva­li­tet. Hos Klim Fjer­rits­lev Elfor­ret­ning til­by­der vi kun udlej­ning af lif­te, hvor kva­li­te­ten og sik­ker­he­den er i top. Vi tjek­ker løben­de vores udvalg igen­nem, så vi altid kan til­by­de vores kun­der en sik­ker løs­ning. Vi sæt­ter en stor ære i at udle­je sik­re og påli­de­li­ge lif­te til vores kun­der, da det er yderst vig­tigt at være tryg, når man skal arbej­de i de høje­re høj­der. Vores lif­te er der­for robu­ste, også når de kom­mer op i de høje­re luftlag.

LEJ LIFT TIL EN GOD PRIS

Vores lift­ud­lej­nings pri­ser afhæn­ger selv­føl­ge­lig af, hvil­ken lift du ønsker at leje. Vi har hen­holds­vis en saxlift, en 12 meter lift samt en 23 meter lift, hvor­for du med sik­ker­hed fin­der en lift til udlej­ning, som pas­ser til dit pro­jekt. Pri­sen afhæn­ger selv­føl­ge­lig også af, hvor lang tid du ønsker at leje lif­ten. Du kan både leje på time­ba­sis, én enkelt dag, en wee­kend eller på uge­ba­sis, hvor du vil få en for­del­ag­tig pris for lejeperioden.

Kon­takt os for yder­li­ge­re infor­ma­tion om leje af lift i Nordjylland

Har du spørgs­mål til vores udlej­ning er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf.: 98 21 36 99. Vi sva­rer ger­ne på dine even­tu­el­le spørgs­mål, hvis du er i tvivl om, hvil­ken lift du skal leje eller noget helt andet. Med vores pla­ce­ring i Fjer­rits­lev kan du leje vores lift til brug i sto­re dele af Nord­jyl­land, som blandt andet omfat­ter Jam­mer­bugt, Pan­d­rup og Aal­borg, Løg­stør m.v.