klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Videoovervågning

Klim Fjer­rits­lev El til­by­der video­over­våg­ning og over­våg­nings­ka­me­ra i Nør­re­sund­by og Aal­borg m.m. Instal­la­tion af video­over­våg­ning og over­våg­nings­ka­me­ra­er er ble­vet mere brugt blandt kun­der­ne. De vil ger­ne føle sig sik­re og tryg­ge — ingen ønsker at bli­ve udsat for ind­brud. Bare tan­ken om, at frem­me­de, som man ikke aner, hvem er, bry­der ind på ens abso­lut­te ene­mær­ker, er ube­ha­ge­lig. Det er, for­di man ejer typisk man­ge per­son­li­ge ejen­de­le, som man vil behol­de for sig selv såsom min­der. Det kan være fotos, arve­styk­ker såsom smyk­ker, tab­let eller iPad, fladskærms-TV, feri­e­min­de-sou­ve­nirs og andet, som er uer­stat­te­ligt for dig.

Uan­set hvad, så er ens hjem og bolig noget, som er meget pri­vat for de fle­ste men­ne­sker. Det er ikke alle, som man ønsker at få ind i ens bolig. Når man så til­med tæn­ker på, at frem­me­de går rundt i ens hjem på egen hånd, og uden at man er viden­de om det, så er tan­ken her­om end­nu vær­re. Det er noget, som man bestemt vil und­gå at bli­ve udsat for.

Vi tilbyder videoovervågning og overvågningskamera

Det er ikke meget, som du skal bru­ge, når du vil have instal­le­ret video­over­våg­ning over­våg­nings­ka­me­ra. En god start er at købe video­over­våg­ning med en hard­disk­op­ta­ger og et kame­ra. Du kan væl­ge mel­lem enten et inden­dørs kame­ra eller et uden­dørs kame­ra. Noget, som hed­der IR lys sør­ger for, at dit kame­ra er i stand til at fil­me i sort hvid efter mør­kets frem­brud. Alt det fil­me­de bli­ver så opta­get og lag­ret på en hard­disk. Du kan føl­ge med ved hjælp af fx din smartp­ho­ne, tab­let / iPad eller com­pu­ter. Sam­men med video­over­våg­nin­gen får du sam­ti­dig leve­ret strøm­for­sy­ning og de nød­ven­di­ge kab­ler. Her­ef­ter mang­ler du sådan set blot en skærm eller monitor.

Det er bedst, hvis man kan opnå, at en even­tu­el tyvek­nægt mister modet og opgi­ver at bry­de ind. Hvis nu du får ind­brud, så vil video­over­våg­nin­gen hel­dig­vis opta­ge ind­brud­det. Video­over­våg­ning er en ekstra risi­ko for tyvek­næg­te­ne, som typisk væl­ger et andet hus at bry­de ind i. Du kan væl­ge en video­over­våg­ning, som ikke kører på bat­te­ri, og hvor opsæt­ning sker gen­nem et strøm­ka­bel og et data­ka­bel, men her kan tyvek­næg­ten kap­pe led­nin­ger­ne. Et trå­d­løst kame­ra på bat­te­ri kan dog løbe tør for strøm, men er til gen­gæld van­ske­li­ge­re at afbry­de. Så der er for­de­le og ulem­per ved beg­ge løs­nin­ger. Du skal også over­ve­je bil­led­kva­li­te­ten – nem­lig enten HD eller ana­log. Kon­takt os og hør nærmere.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk