klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Klimaanlæg

Søger du efter ener­gibe­spa­rel­ser, et godt kli­maan­læg eller ven­ti­la­tions­an­læg til huset eller erhverv, så kan Klim Fjer­rits­lev El hjæl­pe i beg­ge til­fæl­de. Det er vig­tigt, at man har et godt inde­kli­ma, hvor man ophol­der sig. På den­ne måde kan man bedst muligt føle sig frisk og vel­o­p­lagt. Når du vil have et godt inde­kli­ma, kan du bedst opnå og bibe­hol­de det­te ved hjælp af et godt kli­maan­læg af for­nuf­tig kva­li­tet. Hos Klim Fjer­rits­lev El kan vi til­by­de vores kun­der et stort udvalg inden for kli­maan­læg. Hos Klim Fjer­rits­lev El er vores dyg­ti­ge el-instal­la­tør vant til at mon­te­rer diver­se kli­maan­læg hos vores kun­der. Vores kun­der tæl­ler både pri­va­te kun­der og erhvervskun­der i Aal­borg og hele Nordjylland.

Vil du ger­ne være vel­o­p­lagt og klar i hove­d­et, så over­vej at få instal­le­ret et kli­maan­læg. Et kva­li­tets­kli­maan­læg kan sør­ge for, at du får en langt bed­re kom­fort og effek­ti­vi­tet. Når vi ophol­der os i et godt inde­kli­ma, kan vi præ­ste­re langt mere end ellers. Det er altid at fore­træk­ke at være vel­til­pas, og der spil­ler tem­pe­ra­tu­ren en vig­tig rol­le. Det er almin­de­ligt kendt, at vi præ­ste­rer min­dre, når vi ophol­der os et sted med en tem­pe­ra­tur på over 22oC. Under sådan­ne for­hold er der for­stå­e­ligt nok en klar ten­dens til, at vi bli­ver ukon­cen­tre­re­de, distræte og tæn­ker usammenhængende.

Vil du gerne være veloplagt – så køb et klimaanlæg

Med det ret­te inde­kli­ma, bli­ver du mere effek­tiv, så et kli­maan­læg kan være en god inve­ste­ring. Her­til kom­mer, at et kli­maan­læg slet ikke behø­ver at koste en bon­de­gård. Det er end­nu en for­del, for så tje­ner en sådan inve­ste­ring sig hur­ti­ge­re ind. Et kli­maan­læg er i stand til at køle luf­ten ned til en pas­sen­de tem­pe­ra­tur for dig. Et kli­maan­læg kan mon­te­res man­ge ste­der, og det gæl­der også for eksem­pel i vin­kæl­dre. Når du væl­ger at få instal­le­ret et kli­maan­læg i din vin­kæl­der, kan du såle­des være sik­ker på, at din gode vin bli­ver opbe­va­ret opti­malt og hol­der sig i læn­ge­re tid.

Hos Klim Fjer­rits­lev El skræd­der­syr vi vores løs­nin­ger til hver enkelt af vores kun­der. Det giver altid det bed­ste resul­tat, og det er altid spæn­den­de. Det er, for­di der er så man­ge mulig­he­der at væl­ge imel­lem. Hos Klim Fjer­rits­lev El sæt­ter vi en ære i at anbe­fa­le det bedst muli­ge for hver enkelt af vores kun­der. Hvad der også er spæn­den­de er, at du kan sty­re tem­pe­ra­tu­ren, selv­om du ikke ophol­der dig i fx din vinkælder.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk