klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Luft til luft varmepumpe

Går du op i ener­giop­ti­me­ring og søger en ny, effek­tiv var­mekil­de, der sam­ti­digt sik­rer et bed­re inde­kli­ma? Så er du kom­met til det helt ret­te sted. Hos Klim Fjer­rits­lev El har vi man­ge års erfa­ring med var­me løs­nin­ger og vi leve­rer kom­plet­te var­me­pum­per til både pri­vat og erhverv.

Ken­der du for­skel­len på en luft til luft var­me­pum­pe og en luft til vand var­me­pum­pe? En luft til luft var­me­pum­pe udnyt­ter var­men i luf­ten uden­for og bru­ger den inde i huset, mens en luft til vand var­me­pum­pe omdan­ner luf­ten til vand.

Søger du en effek­tiv var­mekil­de, som lyn­hur­tigt giver dig et opvar­met hus og lige­le­des både gav­ne mil­jø­et og din pen­ge­pung? Så er en luft til luft var­me­pum­pe den per­fek­te løs­ning til dig. En luft til luft var­me­pum­pe en bil­lig løs­ning sam­men­lig­net med f.eks. elvar­me. Det­te skyl­des, at var­me­pum­pen afgi­ver mere var­me end den mæng­de strøm, du til­fø­rer til den. Fak­tisk giver en luft til luft var­me­pum­pe 3–5 gan­ge så meget ener­gi igen, og pen­ge­ne du inve­ste­ring i luft var­me­pum­pen er tjent ind igen på bare få år.

Luft til luft var­me­pum­pe var­me­pum­pen er lige­le­des ide­elt til dig, som har et som­mer­hus og søger en effek­tiv og bil­lig var­mekil­de. Den er nem at mon­te­re og kræ­ver ikke, at du i for­vej­en har cen­tral­var­me. Til­med er luft til luft var­me­pum­per gode, hvis du vil for­bed­re dit inde­kli­ma og slip­pe for fugt.

Hos Klim Fjer­rits­lev El for­hand­ler vi to mær­ker af var­me­pum­per, og det er Pana­so­nic og Mitsu­bis­hi var­me­pum­per. Så hvad pas­ser bedst til dit for­brug og dine behov? Det kan Klim Fjer­rits­lev El råd­gi­ve dig om.

 

Panasonic varmepumpe

Pana­so­nic var­me­pum­per hører til blandt mar­ke­dets bed­ste var­me­pum­per. Det­te skyl­des bl.a. at var­me­pum­per fra Pana­so­nic er meget ener­gi­ef­fek­ti­ve. Der­for kan dis­se var­me­pum­per bidra­ge til at sæn­ke din var­me­reg­ning og kan spa­re dig for man­ge penge.

Fak­tisk er Pana­so­nic var­me­pum­per fem gan­ge mere effek­ti­ve end almin­de­li­ge tra­di­tio­nel­le var­me­sy­ste­mer, som er direk­te el-base­ret. SP, som er Sve­ri­ges Tek­ni­ske Forsk­nings­in­sti­tut, har doku­men­te­ret, at Pana­so­nic Flags­hip var­me­pum­per hører til blandt de bed­ste var­me­pum­per i Nor­den. Pana­so­nic Flags­hip var­me­pum­per er ble­vet gen­nem­te­stet i Borås, Luleå og Mal­mø af hen­syn til sam­men­lig­ning af de her­sken­de regio­na­le for­skel­le i klimaet.

 

Mitsubishi varmepumpe luft til luft

Hvis du er ude efter at få instal­le­ret en af de mest støjsva­ge var­me­pum­per på mar­ke­det, så er Mitsu­bis­his luft til luft var­me­pum­per den bed­ste løs­ning for dig. Mitsu­bis­hi luft til luft var­me­pum­per hører til blandt mar­ke­det mest støjsva­ge var­me­pum­per både med hen­syn til var­me­pum­pens inde­del og ude­del. Af Mitsu­bis­hi var­me­pum­per fin­des der en model, som kal­des for som­mer­hus­mo­del­len – nem­lig Mitsu­bis­hi MSZ-SF25VEH i ener­gik­las­se A+/A++. Den er god til at ned­kø­le dit sove­væ­rel­se eller opvar­me hen­holds­vis køle din kolo­ni­ha­ve m.m.

Dis­se var­me­pum­per er des­u­den udvik­let med hen­blik på vores nor­di­ske kli­mas bar­ske vin­tre. Når du væl­ger en Mitsu­bis­hi luft til luft var­me­pum­pe, får du des­u­den også en kva­li­tets­var­me­pum­pe med høj ener­gik­las­se og her­u­d­over også sto­re COP– og SCOP-vær­di­er. COP står for Coef­fi­ci­ent of Per­for­man­ce, og SCOP står for Sea­so­nal Coef­fi­ci­ent of Per­for­man­ce. Dis­se vær­di­er for­tæl­ler dig noget om var­me­pum­pey­del­se samt for­hol­det mel­lem var­me­mæng­den fra var­me­pum­pen og dens strømforbrug.

Når man måler COP-vær­di­en, sker det­te kun ved ude­tem­pe­ra­tur på 7o C, medens SCOP-vær­di­en typisk vil bli­ve målt igen­nem en hel sæson. Som føl­ge her­af er SCOP-vær­di­en en bed­re indi­ka­tor som grund­lag for sammenligning.

 

Varmepumpe installation og montering

En luft til luft var­me­pum­pe kan instal­le­res uan­set om huset har cen­tral­var­me eller ej, og det bety­der at var­me­pum­pen egner sig som et godt sup­ple­ment i sommerhuse.

En luft til luft var­me­pum­pe består af en ude­del og en inde­del, som hen­holds­vis pla­ce­res inde i huset samt på yder­mu­ren. For at opnå en effek­tiv opvarm­ning med flest bespa­rel­ser bør du pla­ce­re inde­de­len et sted, hvor du ophol­der dig meget. Der­u­d­over bør du und­gå at sæt­te var­me­pum­pen bag møb­ler eller i sove­væ­rel­set, da blæ­se­ren i luft til luft var­me­pum­per kan give lidt støj.

Ude­de­len bør pla­ce­res på solid jord eller på en stor beton­fli­se. Und­gå at pla­ce­re den direk­te på mur­vær­ket, da det kan ska­be små vibra­tio­ner indenfor.

Hos Klim Fjer­rits­lev El anbe­fa­ler vi altid, at få instal­la­tio­nen udført af en pro­fes­sio­nel instal­la­tør. Ønsker du et ufor­plig­ten­de til­bud på instal­la­tion af luft til luft var­me­pum­pe, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os. Når du bestil­ler en var­me­pum­pe udfø­rer vores dyg­ti­ge instal­la­tø­rer var­me­pum­pe­ser­vi­ce for vores kun­der. Hvis du ønsker, at din luft til luft var­me­pum­pe skal hol­de i man­ge år, så er det vig­tigt, at du sør­ger for regel­mæs­sig var­me­pum­pe­ser­vi­ce. Så kan du også være sik­ker på, at din var­me­pum­pe kan fun­ge­re optimalt.

 

Varmepumper Nordjylland

Ønsker du et bed­re inde­kli­ma og sam­ti­dig spa­re pen­ge på dit for­brug, kan du med for­del over­ve­je at købe en var­me­pum­pe. De fle­ste var­me­pum­per er en god inve­ste­ring, der hur­tigt har tjent sig selv ind, og det er der­for en bil­lig løs­ning sam­men­lig­net med andre var­me løs­nin­ger. Bestil din var­me­pum­pe hos Klim Fjer­rits­lev El og lad, vi sid­der altid klar med et godt til­bud, der mat­cher dine behov.

Søger du hjælp til mon­te­ring og instal­la­tion af var­me­pum­pe i Nord­jyl­land, så tøv ikke med at kon­tak­te os. Vores dyg­ti­ge fag­ud­dan­ne­de el instal­la­tø­rer udfø­rer instal­la­tion af var­me­pum­per i Aal­borg, Nør­re­sund­by, Hjør­ring, Jam­mer­bugt, Løg­stør, Pan­d­rup, Thi­sted, Nibe og Brovst. Vi udfø­rer også ser­vi­ce af var­me­pum­pe i hele Nord­jyl­land og kom­mer ger­ne ud på din adres­se, hvad enten du har som­mer­hus eller helårs hus.

Det kan godt beta­le sig med et regel­mæs­sigt var­me­pum­pe ser­vi­ce, så du und­går at ved­li­ge­hol­del­sen kom­mer til at koste dig fle­re pen­ge end du kan spa­re. Det er også et lov­krav, at alle var­me­pum­pe samt køle­an­læg med over 1 kg køle­mid­del i køle­kred­sen skal ses efter mini­mum en gang om året. Efter­sy­net skal omfat­te afkla­ring af, om der er fejl og mang­ler eller noget, som skal juste­res med hen­syn til driftseffektivitet.

Kon­takt os, hvis du ønsker et ufor­plig­ten­de til­bud på var­me­pum­pe eller hvis du har spørgs­mål til, hvor­dan du kan opnå sto­re bespa­rel­ser på dit for­brug. Vi til­by­der leve­ring til huse og som­mer­hu­se, og vi hjæl­per med mon­te­ring og instal­la­tion af varmepumpen.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk