Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow
Slider

Varmepume luft til luft

Går du op i ener­giop­ti­me­ring og søger måske på var­me­pum­pe pris, pana­so­nic var­me­pum­pe, som­mer­hu­se i Nord­jyl­land? Eller du søger måske på luft til vand var­me­pum­pe, luft til luft var­me­pum­pe eller bare var­me­pum­pe pris? Hvad enten det er det ene eller det andet, så prøv at læse med hér på Klim Fjer­rits­lev Els hjem­mesi­de. Hos Klim Fjer­rits­lev El har vi stor eks­per­ti­se inden for for­skel­li­ge var­me­pum­pe løs­nin­ger, hvor der er meget at væl­ge imel­lem. Klim Fjer­rits­lev El for­hand­ler to mær­ker af var­me­pum­per, og det er Pana­so­nic og Mitsu­bis­hi var­me­pum­per. Så hvad pas­ser bedst til dig? Det kan Klim Fjer­rits­lev El råd­gi­ve dig om.

Hvad passer bedst til dig af varmepumper?

Nog­le af Klim Fjer­rits­lev Els kun­der pri­o­ri­te­rer støjsvag­hed højest. Hvis du er ude efter at få instal­le­ret en af de mest støjsva­ge var­me­pum­per på mar­ke­det, så er Mitsu­bis­his luft til luft var­me­pum­per den bed­ste løs­ning for dig. Dis­se Mitsu­bis­hi luft til luft var­me­pum­per hører til blandt mar­ke­det mest støjsva­ge var­me­pum­per både med hen­syn til var­me­pum­pens inde­del og ude­del. Af Mitsu­bis­hi var­me­pum­per fin­des der en model, som kal­des for som­mer­hus­mo­del­len – nem­lig Mitsu­bis­hi MSZ-SF25VEH i ener­gik­las­se A+/A++. Den er god til at ned­kø­le dit sove­væ­rel­se eller opvar­me hen­holds­vis køle din kolo­ni­ha­ve m.m.

Dis­se var­me­pum­per er des­u­den udvik­let med hen­blik på vores nor­di­ske kli­mas bar­ske vin­tre. Når du væl­ger en Mitsu­bis­hi luft til luft var­me­pum­pe får du des­u­den også en kva­li­tets­var­me­pum­pe med høj ener­gik­las­se og her­u­d­over også sto­re COP- og SCOP-vær­di­er. COP står for Coef­fi­ci­ent of Per­for­man­ce, og SCOP står for Sea­so­nal Coef­fi­ci­ent of Per­for­man­ce. Dis­se vær­di­er for­tæl­ler dig noget om var­me­pum­pey­del­se samt for­hol­det mel­lem var­me­mæng­den fra var­me­pum­pen og dens strømforbrug.

Når man måler COP-vær­di­en, sker det­te kun ved ude­tem­pe­ra­tur på 7o C, medens SCOP-vær­di­en typisk vil bli­ve målt igen­nem en hel sæson. Som føl­ge her­af er SCOP-vær­di­en en bed­re indi­ka­tor som grund­lag for sammenligning.

Pana­so­nic var­me­pum­per hører også til blandt mar­ke­dets bed­ste var­me­pum­per. Det er, for­di pana­so­nic var­me­pum­per også er meget ener­gi­ef­fek­ti­ve. Der­for kan dis­se var­me­pum­per bidra­ge til at sæn­ke din var­me­reg­ning. Pana­so­nic skri­ver selv, at pana­so­nic var­me­pum­per er fem gan­ge mere effek­ti­ve end almin­de­li­ge tra­di­tio­nel­le var­me­sy­ste­mer, som er direk­te el-base­ret. SP, som er Sve­ri­ges Tek­ni­ske Forsk­nings­in­sti­tut, har doku­men­te­ret, at Pana­so­nic Flags­hip var­me­pum­per hører til blandt de bed­ste var­me­pum­per i Nor­den. Pana­so­nic Flags­hip var­me­pum­per er ble­vet gen­nem­te­stet i Borås, Luleå og Mal­mø af hen­syn til sam­men­lig­ning af de her­sken­de regio­na­le for­skel­le i klimaet.

Kon­takt os hos Klim Fjer­rits­lev El og hør mere herom.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk