klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Landbrug og Erhverv

Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer el arbej­de og el instal­la­tion i land­brug samt erhverv i blandt andet Aars, Far­sø, Brovst, Løg­stør og Thi­sted m.m. Klim Fjer­rits­lev El kom­mer ud til de ste­der, hvor vores kun­der behø­ver os og vores eks­per­ti­se. Klim Fjer­rits­lev El har altid fin­ge­ren på pul­sen og føl­ger grun­digt med i mar­ke­det og udvik­lin­gen inden for el arbej­de og el installation.

Der­for er Klim Fjer­rits­lev El også helt inde i de man­ge mulig­he­der, som den moder­ne tek­no­lo­gi til­by­der. Det giver nem­lig vores kun­der fle­re mulig­he­der at væl­ge imel­lem. Det er altid vig­tigt for Klim Fjer­rits­lev El, at vores kun­der får til­budt den opti­ma­le løs­ning på alle punk­ter til hvert indi­vi­du­el­le projekt.

Den moderne teknologi tilbyder mange muligheder

Klim Fjer­rits­lev El har efter­hån­den man­ge år på bagen, og med det føl­ger til­sva­ren­de erfa­ring. Klim Fjer­rits­lev El kan udfø­re man­ge opga­ver inden for bil­lig el. Det er fx instal­la­tion af bil­lig el samt repa­ra­tion af sty­rings­sy­ste­mer til mal­kero­bot­ter, ven­ti­la­tion, gyl­le­pum­per m.m. Klim Fjer­rits­lev El kan også bistå vores kun­der med opga­ver i for­bin­del­se med sty­rings­sy­ste­mer til foder­sy­ste­mer, alar­mer, over­våg­ning og man­ge andre ting. Klim Fjer­rits­lev El fore­står også opga­ver med moder­ni­se­ring af eksi­ste­ren­de anlæg samt nybyg­ning eller ombygning.

I god og tæt dia­log med vores kun­der afta­ler de fag­ud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re hos Klim Fjer­rits­lev El kon­kret de nær­me­re for­hold med vores kun­der. I den for­bin­del­se til­go­de­ser Klim Fjer­rits­lev El vores kun­ders tids­mæs­si­ge plan­læg­ning m.m. Klim Fjer­rits­lev El udfø­rer jævn­ligt el tjek hos vores kun­der, og det er en for­nuf­tig start på et pro­jekt, når pro­jek­tet ikke er nybyg­ge­ri. Et el tjek skal blandt andet føre til, at man sik­rer sig bedst muligt mod elek­trisk stød, brand­fa­re m.m. Det er altid bedst at være mest muligt på den sik­re side, så man ikke risi­ke­rer øko­no­misk tab og ærgrelser.

Det kan godt beta­le sig at få instal­le­ret video­over­våg­ning og alar­man­læg på dit land­brug. Hvis du væl­ger det­te, kan du mod­ta­ge en SMS ved ind­brud og opta­gel­ser af video­over­våg­nin­gen, som gem­mes på en hard­disk. På den­ne måde kan du føle dig mere tryg og sikker.

Klim Fjer­rits­lev Els el tjek inde­hol­der prøv­ning af fx auto­ma­tisk afbry­del­se af for­sy­ning, afprøv­ning af fejl­strøms­af­bry­der, spæn­dings­prø­ve m.m. Klim Fjer­rits­lev El udar­bej­der i for­bin­del­se med el tjek en elin­stal­la­tions­rap­port til vores kun­der. I elin­stal­la­tions­rap­por­ten kan vores kun­der blandt andet se, funk­tions­dyg­tig­he­den og lov­lig­he­den af ejen­dom­mens elin­stal­la­tio­ner. Det­te beskyt­ter både køber og sæl­ger i ejendomshandler.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: diana@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk