klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Butikken

Butik­ken på Fabriks­vej i Fjer­rits­lev er fyldt med lam­per i alle afskyg­nin­ger — pend­ler, bord­lam­per, væg­lam­per, loft­lam­per og gulv­lam­per. Vi har et bredt udvalg af LED pærer i fle­re pris­klas­ser, men alle vores LED pærer er med 3 års garan­ti uan­set pris. Vi har støv­su­ge­re og små el-appa­ra­ter og et stor udvalg af støv­su­ger­po­ser, hvi­de­va­rer og brugskunst.

Vi går op i god kun­de­ser­vi­ce og der­for er der altid mulig­hed for at låne lam­per med hjem i udvalg for vi er af den opfat­tel­se at man først kan se om lam­pen pas­ser ind når man kom­mer hjem med den. Vi giver gode råd med hen­syn til LED pærer og ener­gi­rig­tig belys­ning til hjem­met samt laver til­bud på hvi­de­va­rer når de skal skif­tes ud.

Landsdækkende byttegaranti

Der er en enkelt butiks­an­sat. Den dag­li­ge leder, er uddan­net i butik­ken og en pige med man­ge års butik­ser­fa­ring. Vi er med­lem af A/S El-Salg, som er en af Dan­marks stør­ste fri­vil­li­ge ind­købs­kæ­der inden for hår­de hvi­de­va­rer, små el-appa­ra­ter og belys­ning. Vi har der­for lands­dæk­ken­de byt­te­ga­ran­ti hos El-Salg. Vi er god­kendt Boxer for­hand­ler og sæl­ger deres produkter.

Vi har GLS pak­kes­hop og Bring pak­kes­hop, og pak­ker­ne kan afhen­tes i vores åbningstid.

Vi er fag­ud­dan­net og der­for klar på at give dig den bed­ste kun­de­op­le­vel­se hos os. Vi glæ­der os til at hand­le med dig.

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning er i dag en af de stør­ste el-for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land, hvor vi med vore jyske lune altid er parat til at ser­vi­ce­re vores kun­der inden for el-ser­vi­ce, belys­ning samt hvi­de­va­rer. Vi har i vores fysi­ske butik en stor per­ma­nent udstil­ling med man­ge af de varer som for­hand­les hos os, og har vi ikke det du skal bru­ge på lager så gør vi alt for at skaf­fe det til dig. Det er altid er en ople­vel­se at kom­me at for­bi hos Klim Fjer­rits­lev El-Forretning.

el butikker Fjerritslev