klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

El butikken i Fjerritslev, Nordjylland

Vi er, hos Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning, i dag en af de stør­ste el for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land, hvor vi er med vores jyske lune altid parat til at ser­vi­ce­re vores kun­der inden for el-ser­vi­ce, belys­ning samt hvidevarer. 

Vi har i vores fysi­ske butik en stor per­ma­nent udstil­ling med man­ge af de varer, som vi for­hand­ler. Har vi ikke dét, du skal bru­ge, på lager, gør vi alt for at skaf­fe det til dig. Som en af de man­ge butik­ker i Fjer­rits­lev, sæt­ter vi en dyd i altid at til­by­de dig god kun­de­ser­vi­ce, der­for er det altid en ople­vel­se at kom­me for­bi hos Klim Fjer­rits­lev El forretning.

Hvidevare butik

Skal du gøre et godt køb af vaske­ma­ski­ne og tør­re­tum­b­ler, er det for­del­ag­tigt, at du køber hos en af kom­mu­nens stør­ste el for­ret­nin­ger, der er eks­per­ter i hvi­de­va­rer — som os. Vi har en lang årræk­ke af erfa­ring i bran­chen, der­for stil­ler vi os altid til rådig­hed med erfa­ren råd­giv­ning, uan­set om det er en ny vaske­ma­ski­ne, tør­re­tum­b­ler eller ind­byg­nings­ovn, du skal have. Vi for­hand­ler et stort udvalg af hvi­de­va­rer her­un­der blandt andet opva­ske­ma­ski­ner, køle­skab, fryse­skab, fryse­boks, kom­fur, mikro­ovn, køle/fryseskab, koge­pla­de og kera­misk koge­pla­de, induk­tions­ko­ge­pla­de, inte­grer­bar opva­ske­ma­ski­ne, inte­grer­bar køle­skab mv. 

Vi er med­lem af A/S El-Salg, som er en af Dan­marks stør­ste fri­vil­li­ge ind­købs­kæ­der inden for hår­de hvi­de­va­rer, små el-appa­ra­ter og belys­ning. Vi har der­for lands­dæk­ken­de byt­te­ga­ran­ti hos El-Salg, når du laver et køb af vaske­ma­ski­ne og tør­re­tum­b­ler eller vores man­ge andre hvidevarer. 

el butikker Fjerritslev

bredt udvalg af el artikler

Som én af de stør­ste el for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt, til­by­der vi også andre pro­duk­ter, der kan være uund­vær­li­ge i hverdagen.

Der­for kan du fin­de el artik­ler såsom  ny kaf­fe­ma­ski­ne, bar­ber­ma­ski­ner, støv­su­ger og til­hø­ren­de støv­su­ger­po­ser, elke­del, hårklip­pe­re, hånd­mixer, clo­c­k­ra­dio osv. 

Det sam­me gæl­der min­dre, dog nød­ven­di­ge, el artik­ler som led­nin­ger af for­skel­lig slags, stikprop­per, afbry­der til led­ning, for­læn­ger­led­nin­ger, el stikdå­ser samt lampekroge/ophæng mv. 

el butikker Fjerritslev

alt i lamper og led pærer

Vores el for­ret­ning er fyldt med lam­per i alle afskyg­nin­ger, der spæn­der lige fra pen­del lam­pe, bord­lam­pe, væg­lam­pe, loft­lam­pe, gulv­lam­pe og pla­fond. Med andre ord kan du fin­de lam­per til ethvert rum og behov. 

Skal du have en øko­no­misk og bære­dyg­tig lyskil­de er LED pærer vej­en frem, og du fin­der et bredt udvalg af LED pærer hos os i fle­re for­skel­li­ge prisklasser.

Vælg bla. mel­lem LED pærer E27, LED GU10 pærer, LED pærer E14, G9 og G4. Des­u­den er man­ge af vores LED pærer med tre års garan­ti uan­set pris! 

Vi væg­ter din til­freds­hed højt, der­for har du altid mulig­hed for at låne lam­per med hjem. Vi er nem­lig af den opfat­tel­se, at man først kan se, om lam­pen pas­ser ind, når man kom­mer hjem med den. 

el butikker Fjerritslev

Elektronik — Tv, gaming udstyr, højtalere m.v. 

De fle­ste af os sæt­ter pris på, at vores elek­tro­nik i hjem­met fun­ge­rer opti­malt. Det sæt­ter krav den ret­te råd­giv­ning, så du er sik­ret at kom­me hjem med nyt elek­tro­nik, der dæk­ker dine og hus­stan­dens behov.

I butik­ken har vi et lil­le  udvalg af for­skel­li­ge TV model­ler, og vi er des­u­den god­kendt boxer for­hand­ler, der­for sæl­ger vi også pro­duk­ter fra Boxer. Skal lydop­le­vel­sen opti­me­res der­hjem­me, sæl­ger vi lige­le­des højt­ta­le­re, men meget af elek­tro­nik pro­duk­ter­ne er på bestilling.

Mang­ler du gam­ing udstyr, kan du købe en ny com­pu­ter hos os, der er vel­eg­net til gam­ing. Her kan det være nød­ven­digt med godt net­værk, så com­pu­ter­spil­let kører pro­blem­frit. Skal du opti­me­re din rou­ter i hjem­met, råd­gi­ver vi ger­ne om det også, og vi for­hand­ler også accesspoint.

Vi bru­ger mere tid end nogen­sin­de før på vores tele­fo­ner, og det sæt­ter krav til kva­li­te­ten der­af. Skal du have en ny smartp­ho­ne, eller nyt til­be­hør der­til, har vi alver­dens model­ler og mær­ker, uan­set om du skal have nye Air­pods, andre høre­te­le­fo­ner eller Blu­et­oo­th højta­ler. Alt sam­men på bestil­ling, som vi kan få hjem til dig. 

Kontakt os

Du er altid vel­kom­men til at rin­ge til os på 98 21 36 99, hvis har spørgs­mål om vores pro­duk­ter og sor­ti­ment. Ellers byder vi dig ger­ne vel­kom­men i vores fysi­ske butik på Fabriks­vej 19, 9690 Fjerritslev.